Velkommen til Mortensrudgrenda Velforening

Velforeningen består av 288 eneeide hus samlet på et felles felt (Mortensrudgrenda) med store fellesarealer som eies av velforeningen privat, hvor det er anlagt park, lekeplass, fotballbane og noen bygninger. Dette området har vi alle felles ansvar for å ivareta. Styret i Mortensrudgrenda velforening arbeider kontinuerlig med å ruste opp og vedlikeholde området gjennom dugnader og ved innleid arbeidskraft. Sentralt i friarealet ligger fotballbanen. Denne gruses regelmessig. Om vinteren anlegges skøyteis på banen når været tillater det.

Formålet med velforeningen er å ha et felles organ til å ta seg av medlemmenes interesser overfor kommunale og statlige organer, og de forpliktelser som påhviler vedlikehold og drift av fellesanlegg som ikke ligger under det enkelte huseier eller gruppe av hus/lags ansvarsområde.

Foreningen arbeider med å ta opp og foreslå saker av felles interesse for områdene, og arbeide for å skape et godt bomiljø og drive aktiv informasjon overfor medlemmene.

Velforeningen forestår en del viktige avtaler blant annet sommer- og vintervedlikehold av private veier og parkeringsområder. Vi forvalter også felles fibernett for TV og Internett. I tillegg har vi avtale vakthold i grenda med vekter.

Mortensrudgrenda har adresser i følgende veier; Gamle bygdevei, Granebakken og Olasrudveien. Området er delt inn i 5 felt og 20 lag. Lagene er knyttet sammen i sameie om felles interne veier, garasjer og parkeringsområder, noen ganger også en liten lokal lekeplass. Det vil si at i tillegg til medlemskap i Mortensrudgrenda Velforening som er sameiet for lekeplassen (gårdsnummer 180, bruksnummer 81) så er man som beboer i Mortensrudgrenda også med i andre sameier/lag.

Lagene er delt inn i gårds-og bruksnummer. De aller fleste beboerne i grenda, er medeiere i flere gårds-og bruksnummer. Et gårds-og bruksnummer til tomten huset står på, et til laget (som eier vei/garasje), og et til velforeningens tomt. Disse gårds-og bruksnummerne kan enkelt finnes ved å gå inn på nettsiden «seeiendom.no». Enkelte garasjelag har også eget gårds-og bruksnummer for gjesteparkeringsplasser. De enkelte garasjelag har ansvar for drift og vedlikehold. Flere av garasjelagene arrangerer egen dugnad og egen medlemskontingent. Denne må ikke forveksles med velforeningens kontingent som er tinglyst pliktig for alle beboere i grenda. Se foreningens vedtekter for ytterligere info.

Den enkelte huseier forestår sin egen bygning og tomt selv.

Huseierne eier 1/288 del av Mortensrudgrendas felles areal. Dette fellesarealet har gårdsnummer 180, bruksnummer 81. Det er dette sameie som danner grunnlaget for velforeningen.

For informasjon om gangveiene våre, kabelnettet utleiemuligheter og annet se Om Mortensrudgrenda Velforening. Dersom du lurer på når søppel og papir tømmes finner du det hos Oslo Kommune der du kan søke på din adresse og finne datoene.

Vi ønsker deg velkommen til oss og håper du vil trives her!