Nordstrands blad om felt 16

Styreleder har uttalt seg til Nordstrands blad om den planlagte opplyste «tverrforbindelsen» gjennom viltkorridoren som er mellom felt 16 og Mortensrudgrenda.

Vi er svært skeptiske til at det er planlagt en opplyst tverrforbindelse på 1.2-1.6 meter, og med 2 meter brede åpninger gjennom en viltkorridor. Vårt innspill er at dersom det skal være en forbindelse bør den legges der de fleste går i dag på stien langs gjerdet til Jettegryta barnehage.

Det er også lagt opp til flere små leiligheter i siste utgave av planene for felt 16, noe vi også har uttalt oss sterkt kritisk til.

Hele saken kan leses her

 

 

Gjenstående arbeider etter fiber

Etter fiberleggingen er det noen lag som har behov for å asfaltere hele gaten sin, og vi har fått et tilbud fra OBOS entreprenør for dette. Det var ganske kostbart så vi har innhentet et alternativ tilbud, men det har tatt noe tid. Nå er det til vurdering hos de lagene det gjelder ut denne uken. Entreprenøren til OBOS gir gratis rigg for asfaltering forutsatt at asfaltering og andre oppfølgingspunkter tas samtidig, så derfor har ikke andre ting blitt gjort mens vi har innhentet tilbud. Men vi jobber for at dette nå skal kunne avklares og startes opp så snart som mulig.

For gatelys er planen nå at det skal gjøres grundige undersøkelser og finne eksakte skadesteder i løpet av uke 26 og 27, planleggs utbedring i uke 28 og så utføre dette i uke 29-34.

OBOS og fiberproblemer

På generalforsamlingen og ellers på Facebooksiden vår er det meldt om problemer med fibernettet fra OBOS. Styret har jevnlig kontakt med OBOS og har tydelig gitt beskjed om at leveransen ikke er god nok hittil.

Vi har opplevd problemer som har påvirket hele grenda den 5. februar, 11. mars, 27. mars og igjen nå 29. mars. Vi har TYDELIG gitt beskjed om at dette er en uakseptabel ustabilitet. Det er også etterlyst SMS-varsling til beboere ved slike feil, da dette er et krav i følge kontrakten.

Etter påtrykk fra oss fikk vi før påske en beklagelse fra OBOS for ulempene med ustabilitet og de gir hele grenda en måned gratis internett, som vi vil trekke fra på neste faktura til beboere. Dette var før problemene i påsken, så vi har gitt beskjed om at dette også må kompenseres for.

For de som opplever problemer utenom disse dagene er det viktig at dere tar kontakt med OBOS kundeservice for å få løst problemene. Det kan for eksempel være de må gjøre justeringer på selve fiberkabelen inn til dere, eller det kan være programvareoppdateringer på nettverket som kan gjøre at nettet fungerer slik det skal være; stabilt og med god ytelse.

Innkalling til generalforsamling

 

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført den 13. mars kl 18:30 i meninghetshuset ved Mortensrud kirke.

Generalforsamlingen er det høyeste organet i velforeningen, og styret står for den daglige drift i tråd med det som vedtas her om lekeplassen, brøyting og fibernettet. På generalforsamlingen har du anledning til å bli hørt, delta i diskusjoner, påvirke utviklingen i grenda og velge det styret som skal forvalte vårt felles bomiljø i det kommende året.

Til behandling på generalforsamlingen er de sakene som er foreslått av beboerene, og sakspapirene er nå tilgjengelige 2024 innkalling genfors MORTENSRUDGRENDA

Parkeringsforbud i Olasrudveien

I anledning parkeringsforbudet i Olasrudveien har vi sendt følgende henvendelse til Oslo kommune ved Bymiljøetaten;

Vi viser til nylig innført parkeringsforbud i Olasrudveien fra snuplassen og i retning Gamle Bygdevei. Vi har bedt om innsyn i saksgrunnlaget og fått dette i sak 2023/62798 som sier at dette er innført grunnet at veibredden er mindre enn 5.5 meter.

Basert på planinnsyn for Oslo kommune ser vi at det er regulert samme veibredde gjennom hele Olasrudveien, også de delene der det fortsatt tillates parkering. Det burde derfor være innenfor reguleringsplanen å tillate parkering fra snuplassen og frem til gangveien til lekeplassen. Om veibredden i praksis er smalere enn regulert kan vel Oslo kommune sørge for at reguleringsplanen følges.

Vi viser til dokument 202019777 – 12 mottatt fra Plan- og bygningsetaten 08.02.2021:

«Plan- og bygningsetaten har mottatt flere henvendelser om ulovlig kjøring på gangveier og etablering av parkeringsplasser i Mortensrudgrenda. Ifølge henvendelsene vi har mottatt har inntil 1/3 av eiendommene i Mortensrudgrenda etablert ulovlige parkeringsplasser på egen eiendom, og benytter gangveiene som kjøreadkomst.

Etablering av parkeringsplasser vil være søknadspliktig og i strid med gjeldende regulering. Etablering av parkeringsplasser nærmere nabogrense enn 1 m er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. En etablering av parkeringsplasser vil også medføre en endret bruk av gangveien til permanente kjøreveier, og vil dermed være i strid med gjeldende regulering.»

Oslo kommune avsluttet denne saken og oppfordret oss til å løse eventuelle utfordringer knyttet til parkering og kjøring på gangveiene internt. Styret i Mortensrudgrenda Velforening ønsker å ivareta grendas bilfrie soner samtidig som det finnes muligheter for parkering til de som har bil.

Av hensyn til trafikksikkerhet ønsker styret i Mortensrudgrenda Velforening at det fortsatt er parkeringsforbud forbi lekeplassen slik det ble innført i 2020. Ved befaringen av området i 2020 ble det ikke påpekt for smal veibredde i den delen av Olasrudveien som nå har fått parkeringsforbud.

At det nå er fjernet flere parkeringsplasser i Olasrudveien og at det ble parkeringsforbud i hele Gamle Bygdevei i 2022 skaper press på de interne veiene i Mortensrudgrenda, som er regulert som bilfrie. For å ivareta respekten for reguleringsplanen i området ber vi derfor om at Oslo kommune sørger for at regulert veibredde på 6 meter ivaretas gjennom Olasrudveien og at parkeringsforbudet fra snuplassen til lekeplassen dermed opphører.

Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling til medlemmer i velforeningen

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført den 13. mars.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles generalforsamling innenfor seks ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 14. Februar. Forslag skal sendes til:

Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
Post: leveres i postkassen til Olasrudveien 91
Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut 14 dager før møtet. Etter vedtak på fjorårets generalforsamling er utgangspunktet digital distribusjon. Sakspapirene blir lagt på vår hjemmeside og det sendes ut nyhetsbrev på e-post når de er publisert der. Dersom du ønsker sakspapirene på papir kan du melde fra via skjema på hjemmesiden, e-post eller i postkasse som angitt over (gjelder ikke hvis du allerede har gjort dette).