Om Mortensrudgrenda Velforening

Mortensrudgrenda består av 288 eneeide bolighus, gruppert på fem felt og 20 tun/sameier. Hvert tun har felles parkerings-/garasjeplasser, samt fellesområder/lekeplasser. Eierskapet til disse fellesområdene/garasjene fremgår av skjøtene til det enkelte hus.

Denne informasjonen beskriver noen av begrensningene som ble vedtatt for området av selvbyggerne og Oslo Kommune i 1985, og er ment som en veiledning for huseierne.

Det er viktig at nye beboere blir gjort oppmerksomme på hvilke begrensninger som gjelder for egen tomt/bolig, at gangveinettet gjennom grenda er gangveier, og at tiltak/ombygging av eget hus er søknadspliktig til Oslo kommune. Videre er det viktig å være oppmerksom på at det gjelder egne brannplaner og utomhusplaner for hvert av de 20 tunene/sameiene, bestemmelser som begrenser huseiernes muligheter for store endringer.

Velforeningens primæroppgave er forvaltning og drift av den store felles lekeplassen; 0301- gårdsnummer 180 / bruksnummer 81. Alle de 288 huseierne eier denne leke-/møteplassen i sameie. Dette eierskapet fremgår også av skjøtene til det enkelte hus. Det er dette sameie som danner grunnlaget for velforeningen. Den enkelte huseier forestår sin egen bygning og tomt selv, i samarbeid med de øvrige husstandene på tunet/sameiet. 

I tillegg forvalter velforeningen fiberavtalen, avtale om vakthold i grenda, brøyting av parkeringsplassene til de 20 tunene/sameiene, samt brøyting av gangveinettet som sikrer oss alle adkomst gjennom Mortensrudgrenda.

Formålet med velforeningen er å ha et felles organ til å ta seg av vedlikehold og drift av de fellesanlegg, som ikke ligger under det enkelte tun/sameies ansvarsområde, samt å være et talerør for felles interesser overfor offentlig myndighet, mv.

Foreningen arbeider for å skape et godt bomiljø og drive aktiv informasjon overfor medlemmene. Styret i Mortensrudgrenda velforening arbeider kontinuerlig med å ruste opp og vedlikeholde fellesområdet gjennom dugnader og ved innleid arbeidskraft. Sentralt i friarealet ligger fotballbanen. Om vinteren anlegges skøyteis på banen når været tillater det. Styret har også flere arrangementer gjennom året.

Mortensrudgrenda har adresser i følgende kommunale veier; Gamle bygdevei, Granebakken og Olasrudveien. 

Mer om Mortensrudgrenda og tun/garasjelag

Som beboer i Mortensrudgrenda har du flere sameier å forholde deg til. Mortensrudgrenda Velforening for lekeplassen og et tun/garasjelag som eier felles garasje og parkering. I tillegg har mange et tredje sameie som eier felles adkomst til parkeringsområde. Det anbefales at alle tun/sameier/garasjelag (kjært barn, mange navn) sørger for å ha vedtekter, et regnskap og en kontingent til dekning av løpende utgifter. Det bør også sørges for forsikring av felles garasje.

Utsnittet i bildet er fra planinnsyn hos Oslo kommune. De to områdene som har rød heltrukken linje er de områdene som eies av Mortensrudgrenda velforening.

Blå heltrukken linje viser Gamle bygdevei, Olasrudveien og Granebakken som eies av Oslo kommune. Fra de kommunale veiene ble det bygget bilveier frem til hvert enkelt tun/garasjelag, som vises med grå farge i kartet, og det er her parkering skal skje etter reguleringsplanen. Frem til husene er det laget gangveier som er bygd for gående, hvor det bare er tillatt med nødvendig kjøring frem til husene. Disse gangveiene viser med brun farge i kartet. Bygging av parkeringsplass ved husene krever godkjenning fra Oslo kommune.

Mortensrudgrenda Velforening sørger for felles avtale for brøyting av alle bil- og gangveier, med unntak av de blå heltrukne som brøytes av Oslo kommune. Den blå stiplede linjen viser gangveien fra Granebakken til Olasrudveien som eies av Oslo kommune, men som brøytes av Mortensrudgrenda Velforening.

Sameiene er selvstendige fra Mortensrudgrenda Velforening og styrer seg selv. Vedlikehold av interne gangveier, opparbeidelse av lekeplasser og vedlikehold av garasjer på tunene/sameiene er ikke saker som ligger under Mortensrudgrenda Velforening.

1.juli 2015 trådte det i kraft nye regler i plan- og bygningsloven. I den anledning kontaktet styret plan- og bygningsetaten for å få en uttalelse om bygging av boder og utbygging av hus i Mortensrudgrena. Svaret fra plan- og bygningsetaten var ganske entydig på telefon. All bygging av bod, og utbygging av hus i Mortensrudgrenda søkes om til Oslo kommune.

Informasjon om eiendommene fremgår av kjøpekontraktene fra 1985 og skjøtene for hvert hus. Eiendomsinformasjon kan innhentes fra Kartverket. Kart og eiendomsgrenser kan man selv finne på nettsiden «www.seeiendom.no». Oslo kommune har også detaljerte kart over Mortensrudgrenda, her fremgår også «feilplasserte» gjerder, hekker og murer.

OM Å BO I GRENDA

Kontaktinfo styret

Styret kan kontaktes på epost styreleder@mortensrudgrenda.no eller ved å fylle ut kontaktskjema på vår hjemmeside mortensrudgrenda.no. Postboksadresse er Mortensrudgrenda velforening, pb 68, 1215 Oslo.

Vi anbefaler også å være medlem av gruppen Mortensrudgrenda Velforening på Facebook

Arrangementer

Hvert år arrangeres det forskjellige arrangementer som skidag (hvis det er snø), fotballkamp og sykkeldag for barna i grenda. Dette er gratis for grendas beboere. Hvert år deltar mellom 50-70 barn og like mange voksne på disse arrangementene. Tallet er omtrent det samme ved julegrantenningen 1. desember. Styret ser at beboere med barnebarn også er flinke til å benytte seg av tilbudet.

Dugnader og rusken

Det gjennomføres rusken-aksjonen på vårparten.

Julegrantenning

Det har i mange år vært tradisjon å samles til julegrantenning på den store lekeplassen 1. søndag i advent. Det er blitt servert gløgg og pepperkaker, vi har lyttet til adventstanker ved en av prestene på Mortensrud, sunget og lyttet til julesanger og hatt juletregang. Til slutt ankommer nissen med poser til barna. Dette arrangementet har vært godt besøkt og populært blant store og små. Det er hyggelig å treffes en slik dag! Det er med å gi en fin start på adventstiden, så denne tradisjonen mener styret det er viktig å opprettholde.

Fibernett for Internett og TV

Velforeningen eier og forvalter sitt interne fibernett. Tjenesten er i dag levert av OBOS Opennet. Vi inngikk avtale med de i 2023 med virkning fra november 2023-2028.

Dette er en kollektiv avtale om leveranse Internett og valgfri TV. Det er inkludert en hastighet på 1000/1000 Mbit internett for alle. Hver beboer kan selv velge enten om det er ønskelig med TV-pakke og tilgjengelige pakker og priser kan velges fra MinSide hos Obos Opennet.

Alle signaler inn til husene i Mortensrudgrenda går gjennom foreningens bakkenett. Tilleggsavtaler som TV, ekstra raskt bredbånd og flere kanaler faktureres imidlertid direkte av OBOS Opennet eller TV-leverandørene.

Avtalen faktureres med en pris på 1500 kroner per halvår.

For ytterligere informasjon se velforeningens- eller OBOS hjemmeside. 

Snørydding

Mortensrudgrenda velforening har avtale om snørydding med Skandinavisk utemiljø Oslo AS. Det er også samme firma som brøyter i Maikollen huseierforening.

Når kommer brøytebilen?

I Velforeningens avtale med Skandinavisk utemiljø er det avtalt maskinell brøyting/fresing etter snøfall på 5 cm. Vi ber huseierne vise tålmodighet ved snøfall. Ved varslede større snøfall kan det hende at styret og Skandinavisk utemiljø avtaler senere brøyting for å få ut en mer effektiv rydding.

Hovedløp brøytes først og sideløp etter hvert, flytting av oppmåket snø innen 1 uke. Interne veier som er smalere enn 3,5 meter kan ikke forventes å bli brøytet. I flere lag har beboere satt opp gjerder o.l. på det enkelte lags eiendom. Dette hindrer fremkommelighet. Styret i velforeningen oppfordrer alle lag til å tilbakestille alle tomtegrenser slik at alle interne veier kan brøytes. Kart og oversikt over tomtegrenser finnes enkelte på offentlig kart. www.seeiendom.no.

Inngangspartier og foran garasjeporter

Avtalen omfatter ikke snørydding ved inngangspartier og tett inn til garasjeporter. 

Oppsamling av snø

Det er nødvendig å vise forståelse for at vi må lagre snø på ulike steder i grenda, uten dette ville snøryddingen bli uforholdsmessig dyr. Hvis det ønskes justeringer i hvor det oppbevares snø ber vi om forslag til alternative oppbevaringssteder.

Egeninnsats når veiene er glatte

Det er i alt satt opp 15 strøkasser. Benytt disse for strøing ved behov. Gi beskjed til styreleder når strøkassen bør fylles opp. Det enkelte lag kan søke styret om tilbakebetaling av utgifter til ny strøkasse. Dokumentasjon kreves på ødelagt kasse, samt kvittering.

Parkering og brøyting

Det forekommer dessverre tilfeller der biler står parkert utenfor hus og på områder som er regulert som lekeplasser eller snuplasser. Dette kan medføre at interne veier ikke blir brøytet. Mange setter også pris på grendas egenart som et ”bilfritt” område. Det er opp til det enkelte lags/sameie å håndheve dette. Styret minner om at alle lags fellesarealer faller inn under reguleringsplaner som har bestemmelser for bilkjøring, med det utgangspunkt at Mortensrudgrenda skal være bilfritt område. Alle beboere i grenda som kjører bil, oppfordres til å sette bilen på egen biloppstillingsplass eller i egen garasje og begrense kjøring på gangveiene. Det presiseres at gangveiene også er adkomstvei for utrykningskjøretøy i tilfelle ulykker.

Styret ber de som tar med seg næringskjøretøy av en viss størrelse å sette disse igjen på arbeidet eller finne andre egnende parkeringsområder. Store kjøretøy som parkeres langs veien gjør også trafikkbildet mer uoversiktlig for barn som ferdes langs veiene til og fra skole og lekeområder.

Regnskapsfører

Styreleder har stått for forretningsførsel i samarbeid med regnskapsfører Usman Saaed. Tlf 98867635.  Styreleder står for betaling av foreningens løpende utgifter, og regnskapsfører varsler ved avvik på konto.

Velforeningen har avtale med ECPay som står for purringer, inkassovarsler og inkassokrav.

Bomiljøvakt

Avtalen om bomiljøvakt med selskapet «Sikkerhetsgruppen Nordstrand», ble inngått i 2015. Sikkerhetsgruppen har organisasjonsnummer 980 849 279. Kontaktadresse: Bjørnerudveien 13, 1266 Oslo. Tlf 23 03 07 70. Sikkerhetsgruppen Nordstrand AS er beredt til å rykke ut på telefonoppringninger fra beboerne om assistanse ved husbråk, innbrudd, tagging, hærverk etc. 24 timer i døgnet.

Sommervedlikehold

Plenklipping av grendas fellesarealer utføres kontinuerlig i løpet av sommerhalvåret. Dette betales på timebasis til alle som utfører jobben etter avtale med foreningen.

Styret besørger fjerning av tre på vårt område når vi ser dette hensiktsmessig. Alle grunneiere må sørge for at sine trær ikke er til hinder for brøyting, så vi oppfordrer alle til å vurdere dette for sin eiendom på sommeren. 

Alle som bor i grenda bes plukke opp søppel og legge det i en søppelkasse. Hundeposer skal ikke kastes i foreningens søppelkasser, og avføringen skal plukkes opp og kastes i egen søppelkasse. Det oppfordres til å vise hensyn ved hundehold og ikke la de urinere på andre beboere sin eiendom.

Hundehold

Det er hyggelig at folk i grenda holder hund. Styret oppfordrer imidlertid alle hundeeiere om å ha hundene i bånd inne i grenda og å unngå å lufte hunden på lekeplassene. De sorte posene er det fint man tar med seg hjem og kaster i egen søppelkasse.

Kildesortering

I Søndre Nordstrand kildesorterer søppel. Det sorterers matavfall, plast, restavfall, papir og glass og metall. Det brukes grønn pose til matavfall og blå pose til plast. Disse posene kan man hente på Kiwi matbutikk. Det står glass og metall igloer flere steder på området. Mer informasjon om sortering kan fås på: www.renovasjonsetaten.oslo.kommune.no

Hageavfall

Det er gratis å levere hageavfall på Grønmo. Det skal ikke dumpes hageavfall i skogen rundt vårt nabolag. Skogen eies av Oslo kommune som ilegger bøter dersom avfall dumpes her. Dessuten ødelegger store hageavfallet skogens stier som utgjør vårt nærmeste friluftsområde og barnas lekeområde. Styret har opplyst om at Grønmo i perioder har utvidet åpningstid under vårrengjøring.

Fjernvarme

Alle boligene i Mortensrudgrenda er bygget med fjernvarmetilknytning som den primære varmekilden. Det betyr at vi får varmtvann levert via fjernvarmeanlegg som varmes opp av søpla fra Klemetsrud. Fjernvarmeleverandøren har ansvaret for anlegget frem til din bolig, mens du har selv ansvaret for ditt eget anlegg. De fleste boligene i grenda er rundt 30 år gamle. Det betyr at flere av oss har radiatoranlegg og fjernvarmesystemer i våre hjem som har behov for vedlikehold. Styret har ingen kunnskap om anlegg inne i de enkelte hus. Ved feil på anlegg må leverandør av fjernvarme kontaktes (Hafslund Celsio).

Brannsikkerhet

Det er trangt mellom husene i Mortensrudgrenda; ofte mindre enn 4 meter fra naboens tomtegrense. For de fleste husene gjelder derfor byggeforskriftenes krav om «brann­hemmende vegger/B-30», og særskilt brannklassifisering av vinduer og dører i disse «brannveggene». De fleste husene ble plassert i tomtegrensen mot nord, derfor var hovedregelen at nordveggene fikk pålegg om brannklassifisering.

Endring av fasader, innsetting av nye vinduer/dører, samt bygging av uteboder kan derfor lett komme i konflikt med byggeforskriftenes «brann­krav». Den enkelte huseier er ansvarlig for at byggeforskriftenes «brann­krav» er oppfylt for eget hus/boder, også oppretting av «feil og mangler» tidligere eiere har påført huset/eiendommen. Vi minner om faren for spredning av brann og forsikringsselskapenes adgang til avkortning i forsikringssummen, dersom det påvises «feil og mangler» ved brannsikringen.

Flere boenheter, hybel og leilighet

Ved utleie av hybel eller leilighet (selvstendig boenhet) må det sørges for at gjeldende regler følges. Dette er blant annet at rommet er godkjent for varig opphold, og ved selvstendig enhet må det være tilgjengelig parkering. Slik parkering kan ikke gjøres tilgjengelig via gangvei. Det oppfordres til dialog med Oslo kommune før utleie av hybel eller leilighet.

Lån av den store lekeplassen.

Den store lekeplassen eies i fellesskap. Dette betyr ikke at den enkelte beboer kan organisere egne treff på plassen. Bursdager, sommeravslutninger, etc, MÅ avtales med styreleder på telefon, epost eller i brevs form. SMS og Facebookmeldinger blir ikke nødvendigvis besvart.

Om styreleder gir tillatelse til organiserte treff, så har fortsatt alle foreningsmedlemmer rett til å bruke plassen samtidig. Søppel skal tas med hjem etter organisert bruk av lekeplassen.

Utflytting, innflytting og forpliktelser

Om lag 10 familier flytter ut eller inn av grenda i hvert år. Når dette skjer i form av at eiendommen selges, skal Velforeningen ha beskjed om dette. På denne måten får vi opp­datert vårt medlemsregister og de riktige personene får riktige fakturaer fra oss. Da slipper vi mye ekstra arbeid med korrigeringer av faktura og den enkelte får minst mulig arbeid med dette selv. Ikke alle melder fra om dette dessverre og vi henstiller beboerne til å bli flinkere med dette.

Det er den som flytter ut, som i henhold til din kjøpe­kontrakt og Velforeningens vedtekter, har dette ansvaret. Vi har i år laget et eget skjema på nettsiden for å forenkle dette for beboerne.

Terminliste

Januar/februar

Det blir organisert skirenn for barn i alle aldersgrupper, forutsatt at det er nok snø. Alle deltakende barn får utdelt premie.

Januar/Februar

Fakturering av komplettavtalen med Obos Opennet del 1.  Fakturaen gjelder for månedene januar til og med juni

Mars

Generalforsamling/årsmøte i velforeningen.

April

Fakturering av medlemskontingenten. (2022 kr 3900,-).

April / Mai

Vi gjennomfører Rusken, der oppfordrer vi alle til å gjøre enn innsats for fellesområdet vårt. Det blir lotteri og enklere servering. En god mulighet til å bli bedre kjent med andre beboere.

Juni/August

Grillfest med fotballkamp mellom barn og voksne.

Juli/August

Fakturering av OBOS Opennet avtalen del 2. Fakturaen gjelder for månedene juli til og med desember.

Mai eller August/September

Styret organiserer sykkelløp for barna i grenda en gang i året. Det sykles løyper i ulik lengde. Det blir servert lett mat og drikke. Alle deltakende barn får utdelt premie. Arrangementet har værforbehold.

Desember

Første søndag i advent arrangerer vi julegrantenning. Da kommer presten, lokalt sangkor og musikk fra Mortensrud skole musikkorps. Vi tenner juletreet og julenissen pleier og komme med noe godt til barna. Det servers gløgg og pepperkaker.