Vedtekter for Mortensrudgrenda velforening

Vedtekter for Mortensrudgrenda velforening

Endret siste gang ved ordinær Generalforsamling nr. 30, 18.3.2015.

§ 1. MEDLEMSKAP
Medlemskap i Mortensrudgrenda Velforening er obligatorisk for alle som er eiere av eiendommer med gårds- og bruksnummer f.o.m Gnr. 180 Bnr.65 t.o.m Gnr.180 Bnr. 387, og er hjemlet i salgskontrakt for den enkelte eiendom. Ved salg plikter selger å informere kjøper om medlemsplikten., samt gi melding til velforeningens styre om ny eier. Den/de eiere som til enhver tid har tinglyst hjemmel i eiendommen er å anse som medlem av velforeningen, og er ansvarlig for de forpliktelser som på lovlig måte pålegges medlemmene
§ 2. FORMÅL
Formålet med velforeningen er å ha et felles organ til å ta seg av medlemmenes interesser overfor kommunale og statlige organer, og de forpliktelser som påhviler vedlikehold og drift av fellesanlegg som ikke ligger under det enkelte lags ansvarsområde. Herunder inngår også forvaltning og utvikling av fellesskapets kabelanlegg.

Foreningen bør videre ta opp og forestå saker av felles interesse for områdene, arbeide for å skape et godt bomiljø og drive aktiv informasjon overfor medlemmene.
§ 3. GENERALFORSAMLINGEN
Generalforsamlingen er foreningens høyeste myndighet.  På generalforsamlingen har hver eier 1 stemme.  Eies eiendom av flere i fellesskap, må disse bli enige seg i mellom hvem som skal representere eiendommen på generalforsamlingen og avgi stemme der.  Et medlem kan avgi stemme for et annet medlem mot å fremlegge skriftlig fullmakt. Ingen kan avgi flere enn 2 stemmer.  Alle saker avgjøres med simpelt flertall med de unntak som fremgår av paragraf 8 og 9.  I tilfelle av stemmelikhet anses saken som ikke vedtatt. Ved stemmelikhet i valg foretas ny avstemming.  Blir det stemmelikhet også ved omvalget, avgjøres dette valget ved loddtrekning.
Det kan ikke avholdes generalforsamling eller ekstraordinær generalforsamling i grunnskolens ordinære ferier.
§ 4 ORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ordinær generalforsamling holdes innen 1. april hvert år.  Generalforsamlingen innkalles med minst 2 ukers varsel.  Styrets leder skal sende forhåndsvarsel om tidspunkt for generalforsamlingen senest 6 uker før møtet skal holdes, med beskjed om at forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen må meldes skriftlig innen 4 uker før møtedato. Dagsorden sammen med sakspapirer sendes ut til medlemmene senest 14 dager før møtet.
Møtet ledes av dirigent valgt av generalforsamlingen.
På ordinær generalforsamling skal følgende saker behandles:
1.   Valg av dirigent
2.   Godkjenning av innkallingen
3.   Valg av referent
4.   Valg av 2 representanter til å undertegne protokollen
5.   Årsberetning fra styret
6.   Regnskap med revisors beretning
7.   Valg av:
a.   Leder med funksjonstid 2 år.
b.   4 styremedlemmer med funksjonstid 2 år.
c.   1 varamedlem med funksjonstid 2 år.
d.  Valgkomite på 3 medlemmer med funksjonstid 2 år.
e.  Revisor med funksjonstid 2 år.
8.  Andre saker som spesielt er nevnt i innkallingen
9.  Budsjett, kontingent og styrehonorarer:
–    Budsjett for kommende driftsår (regnskapsår følger kalenderår).
–    Fastsette medlemskontingent for kommende driftsår.
–   Fastsette Styrehonorar,  i utgangspunktet indeksreguleres honorareret årlig med KPI-  indeksen utgangspunktet er styrehonoraret i 2014 (kr 104 000,-).
–    Fastsette saldert budsjett for kommende driftsår.
For å sikre best mulig kontinuitet i styret, skal det være henholdsvis 2 og 2 styremedlemmer på valg ved hver ordinær generalforsamling.
Valgkomiteen bør under sitt arbeid, tilstrebe at styrets sammensetning så vidt mulig, representerer alle feltene i Mortensrudgrenda.
§5 EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING
Ekstraordinær generalforsamling holdes når styrets leder, 2 av styrets 6 styremedlemmer, revisor eller minst en tiendepart av medlemmene krever det.  Innkalling skjer med minst 1 ukes varsel. Styrets leder er ansvarlig for innkallingen. På ekstraordinær generalforsamling behandles bare de saker som er spesielt nevnt i innkallingen.
§ 6 STYRET
Styret består av 5 medlemmer.  Lederen velges av generalforsamlingen ved direkte valg.  For øvrig konstituerer styret seg selv med sekretær og styremedlemmer.
Styret oppretter bankforbindelse.
Mellom generalforsamlingene forestår styret den daglige drift i samsvar med vedtekter, budsjett og vedtak i generalforsamlingen.  Styremøter holdes så ofte lederen eller 2 av styrets 5 medlemmer finner behov for det.  Innkallingen er lederen ansvarlig for.  Styrets avgjørelser fattes med simpelt flertall.
Varamedlem har møterett til alle styremøter, og varamedlem har stemmerett dersom et styremedlem er fraværende.
Styret kan ikke forplikte foreningen utover det vedtatte budsjett.  Styret kan sette ned underkomiteer etter behov.  Styret plikter å rådføre seg med de funksjonshemmedes utvalg i spørsmål som gjelder områdets fysiske utforming.  Det skal føres protokoll fra alle styremøter.  Styret er beslutningsdyktig når minst 3 medlemmer av styret er til stede og er enige i vedtaket.
§ 7 MEDLEMSKONTINGENT
Styret skal foreslå for Generalforsamlingen en medlemskontingent pr. eier som betales forskuddsvis. Innbetalt medlemskontingent vil ikke bli tilbakebetalt ved flytting, men bli godskrevet ny eier.
Velforeningen kan ikke forplikte det enkelte medlem ut over den fastsatte medlemskontingenten.
Medlemmer som velges til leder, som medlem eller som varamedlem til styret, fritas for betaling av fastsatt medlemskontingent for den perioden de er valgte deltakere i styret. Forutsetningen er at de møter på minst 60 % av alle ordinære styremøter i perioden. Oppmøte skal noteres i protokollen fra styremøtene.
§ 8 ENDRING AV VEDTEKTENE
Disse vedtekter kan bare endres med tilslutning fra minst to tredjeparter (2/3) av de avgitte stemmer på ordinær generalforsamling.
§ 9 OPPLØSNING AV FORENINGEN
Velforeningen kan ikke oppløses uten Oslo kommunes godkjenning.
Dersom kommunens samtykke foreligger, kan oppløsning skje med tilslutning fra minst to tredjeparter (2/3) av avgitte stemmer på to etterfølgende generalforsamlinger.  Den ene av disse generalforsamlingene må være en ordinær generalforsamling.
Disse generalforsamlingene kan ikke holdes med kortere mellomrom enn tre (3) måneder.
§ 10 FOND
Velforeningen har 2 fond, a)Fond snøbrøyting, b) Fond Mortensrudgrenda fripark.
§ 10.1 FORMÅL
Fondene er etablert for å redusere risikoen for uforutsette nødvendige ekstraordinære kontingent¬økninger og for å kunne gjennomføre tiltak i grenda som av økonomiske eller andre forhold ellers ville være vanskelig å få gjennomført.
§ 10.2 SNØBRØYTING
Fondet kan tilføre driften midler de år snøbrøytingskostandene går vesentlig ut over det budsjetterte og det ikke er forsvarlig dekning i driftsmidler.
Fondet kan tilføres midler gjennom vedtak på velforeningens generalforsamling.
Styret avgjør i hvilke tilfeller og i hvilken størrelsesorden fondet skal benyttes.
§ 11 KABELANLEGG

For å være knyttet til velforeningens kabelnett, må velforeningens kontingent være betalt.

 

§ 12 EIERSKIFTE

 

Eierskifte skal varsles styreleder og regnskapsfører, ny eiers adresse skal legges ved. Gammel eier oppfordres til å informere om ny adresse. Ved eierskifte skal selgende medlem legge ved følgende dokumentasjon: Mortensrudgrenda vedtekter, protokoll fra siste Generalforsamling, siste års regnskap og gjeldende års budsjett. Velforeningskontingenten og avgift til Canal digital avregnes mellom ny og gammel eier.

 

§ 13 LÅN AV DEN STORE LEKEPLASSEN

 

Organisert bruk av lekeplassen skal avtalens med styreleder. Styreleder har fullmakt til å godta eller forby enhver forespørsel. Med organisert bruk, menes f.eks gjennomføring av bursdagsfeiringer og skoleavslutninger. Det er ikke anledning til å benytte noe del av lekeplassen til fast organisert trening, så som fotballtrening eller skøytetrening.
INSTRUKS FOR VALGKOMITEEN
Valgkomiteen skal i henhold til vedtektene § 4 og denne instruks:
1.    Valgkomiteen konstituerer seg selv og utnever selv sin leder etter årsmøtets avslutning.  Valget av
leder meddeles velforeningens styre.
2.    Komiteen skal vurdere eventuelle behov for endringer i styrehonorarene.
3.    Valgkomiteens innstilling til styremedlemmer, samt eventuelle forslag til endrede styrehonorarer skal gjøres kjent for generalforsamlingen senest 14 dager før det årlige møtet som følge av Mortensrudgrenda Velforenings vedtekter § 4 – sakspapirer til generalforsamlingen.

2 kommentarer til «Vedtekter for Mortensrudgrenda velforening»

  1. Hi dette er slags off topic, men jeg var ønsker å vite om blogger bruker WYSIWYG editorer eller hvis du har å kode manuelt med HTML. Jeg begynner en blogg snart, men har ingen koding ferdigheter så jeg ønsket å få veiledning fra noen med erfaring. Eventuelle hjelpe ville være sterkt verdsatt!|

    1. Heisan, dette er en ren wordpress installasjon, kan anbefale dette, selv om jeg har både laget fra scratch og med andre editorer, så anbefaler jeg wordpress. Ta kontakt via http://www.dye.no som også er laget med wordpress så skal jeg hjelpe deg

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *