Innsamling av farlig avfall frem til 13. april

Oslo Kommune har en ordning der de tilbyr borettslag og sameier en innleveringsløsning for farlig avfall. Vi har meldt oss på denne og det er mulig å levere farlig avfall ved gangveien inn til lekeplassen i Olasrudveien frem til 13. april. Det er strenge regler for dette så det skal KUN leveres avfall når en fra styret er til stede for å låse opp kassene der dette skal leveres.

Vi vil være på lekeplassen for å ta imot farlig avfall følgende tider:

 • Torsdag, fredag, mandag og tirsdag fra 18-19
 • Lørdag (tidspunkt kommer)

Vi har tre kasser og det er førstemann til mølla. Hvis du har større mengder og mulighet til å levere dette til Grønmo selv kan du gjerne gjøre det.

Plakat A4 farlig avfall viser hva som kan være farlig avfall, og Leveringsbetingelser farlig avfall viser leveringsbetingelsene. Vi ber dere lese dette før levering og spesielt punkt 1-4 om at avfall skal være pakket i tett emballasje, tydelig merket med innholdet, søl må tørkes opp (så sørg for punkt 1) og at det ikke er lov å sette avfall utenfor beholderen. Hvis det blir satt avfall utenfor beholderen når styret ikke er til stede er det stor sannsynlighet for at dette blir første og siste gang vi tilbyr dette 🙂

For smittevern er det regler om at det ikke er lov å levere avfall om du er i karantene og/eller har påvist koronasmitte. Hansker skal benyttes ved levering og hold 2 meters avstand til oss i styret. Noen ekstra regler:

Noe avfall leveres i gjennomsiktig plastpose:

 • Sparkel, lim og akryl på tube kan legges i samme pose
 • Spraybokser i egen pose
 • Fugeskumspraybokser i egen bose

Det tas ikke imot

 • Smittefarlig avfall
 • Medisiner (kan levers apotek)
 • Lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere over 500 gram
 • Eksplosiver (f.eks. fyrverkeri)
 • Radioaktivt materiale

Dersom disse reglene ikke overholdes kan Oslo Kommune kreve erstatning av oss. Vi håper dette kan være en nyttig tjeneste og basert på tilbakemeldinger og erfaringer kan vi vurdere å gjøre dette flere ganger.

Innsigelse til innkalling Generalforsamling.

Det har kommet en innsigelse mot innkallingen til generalforsamling og spesifikt behandlingen av forslag 8.B fra Arild Andersson. Det er Arild Andersson som har sendt klagen, og han skriver:

«Nå er det på tide at beboere i Granebakken,Gamle bygdevei og Olasrudveien tar Oslo Kommunes regler om at Mortensrudgrenda skal være et bilfritt område. Mange tun har allerede installert bommer for å holde kjøringen nede. Garasjer blir brukt som søppelbod, mens bilen blir parkert ulovlig ved boligen og kjørt på gang og sykkelvei .Det er laget retningslinjer hvor det skal parkeres og kjøres. Dette er ikke på interne veier og langs husene. Det har vært stor utskifting av beboere.Nye beboere får ikke opplysninger om å bo og kjøre i grenda.Det må lages et rundskriv til allle ,om retningslinjer for kjøring og parkering .Når 110 beboere bryter reglene daglig ,er det på tid at noe bør gjøres.Skrivet fra. Velforeningen som Kongsvik laget er bra, men svært få følger disse.Fra garasjene og parkeringsplassene har hvert tun bekostet bygging av tre meter kjørbar gangvei frem til husene og fellesområdene. Gangveiene er kjøreadkomst for brannbiler og ambulanse.Det er ikke tillatt å etablere parkeringsplass på egen tomt og kjøring på gangvei.Etablering av parkeringsplass vil være søknadspliktig og i strid med gjeldende regler. Det er svært strenge brannforskrifter ,som ikke tillater parkering ved husene, grunnet minimal avstand mellom husene.
La oss følge Oslo Kommunes regler om et bilfritt område i Mortensrudgrenda .Bruk garasjene og parkeringsplasser til det de er laget for.Minimal kjøring på gangveier.»

Styret har i innkallingen som ble sendt ut før generalforsamling informert og hvordan generalforsamlingen vil foregå og at eventuelle alternative forslag til vedtak måtte bli presentert før avstemning startet 18. mars. Vi har mottatt dette fra Arild Andersson i dag og det er ikke mulig å endre forslag til vedtak siden avstemningen nå har startet. Men vi har foreslått at dette kan legges inn under godkjenning av innkalling, og foreslår at dersom generalforsamlingen ønsker at forslag 8.B skal behandles kan de stemme mot innkallingen. For de som allerede har avlagt sin stemme er det mulig å endre denne.

Styret mener at den foreslåtte prosessen har vært godt beskrevet både i innkallingen som er distribuert til alle postkassene, på nettsiden og på facebookgruppen. Konkret til forslaget så har vi svart på flere av punktene til Andersson, og vi mener at det ikke er grunnlag for velforeningen å votere over forslaget slik det er fremstilt. Generalforsamlingen for Mortensrudgrenda Velforening har ingen myndighet til å vedta, endre eller bestemme at man skal respektere en vedtatt reguleringsplan i Oslo Kommune. Den reguleringsplanen gjelder inntil kommunen vedtar en annen. Det er riktig som Andersson skriver at praksisen i Mortensrudgrenda i mange tilfeller er at reguleringsplanen ikke følges. Men det er ikke Mortensrudgrenda Velforening som er tilsynsmyndighet, det er det Oslo Kommune som er. Det er bare Oslo kommune som kan komme med pålegg om endring hvis reguleringsplanen brytes. Derfor har styret i sin innstilling foreslått at saken skal bli tatt til orientering av beboerne, og vi oppfordrer til at reguleringsplanen følges. Styret har ikke ønsket å hindre at dette forslaget kunne fremmes, men mener det ikke har innhold som kan behandles av generalforsamlingen slik det var foreslått.

I teksten over foreslår Andersson å lage et nytt rundskriv fra Mortensrudgrenda Velforening i tillegg til det vi har distribuert årlig i innkallingen. I forslaget som ble sendt inn før generalforsamlingen og som er gjengitt i sin helhet var det ikke tydelig for styret at dette var et konkret forslag, men det var henvist til teksten Johan Kongsvik skrev da han var i styret. Denne teksten er som nevnt i innkallingen vært et fast vedlegg siden 2017.

Dersom generalforsamlingen ønsker å behandle forslaget til Andersson er styrets forslag at man stemmer mot innkallingen, og at det etter generalforsamlingen avsluttes 28. mars arrangeres en ny ekstraordinær generalforsamling der bare denne saken behandles, mens de andre sakene kan vedtas av generalforsamlingen nå siden denne innsigelsen går konkret på en sak. Styreleder vil legge inn denne teksten som en kommentar til saken i løsningen for digitalt årsmøte og legge denne ut på Facebooksiden og hjemmesiden. Vi anbefaler at videre kommentarer legges inn i løsningen for digitalt årsmøte der saksbehandlingen foregår, men ønsket å presentere dette på hjemmeside og facebookside slik at de som har avlagt stemme er informert.

Generalforsamling

Nå er alle medlemmer som har meldt seg på generalforsamling lagt inn i løsningen og gjort klare. Møtet vil starte i dag kl 16:00 og det er mulig å stemme og legge inn kommentarer fra da og frem til kl 16:00 den 28. mars. Alle mottar SMS når man kan logge inn og stemme.

For de som skal stemme på papir vil de også motta SMS og kan benytte den digitale løsningen om de vil. Dere vil motta papirstemmeseddel og mer informasjon i postkassen i løpet av kvelden.

Det er 1 alternativt forslag til vedtak sammenlignet med innkalling og det er å øke brøytebudsjettet for neste sesong, så det er lagt inn som alternativt vedtak under budsjett.

Ønsker du å delta, men har ikke meldt deg på? Fyll ut skjema her; http://www.mortensrudgrenda.no/pamelding-digital-generalforsamling-2021/

Bruksanvisning for hvordan man går frem finner du her: https://app.digitalearsmoter.no/files/digitale_arsmoter_veiledning.pdf

Informasjon om varslet snøfall 11. mars

Melding fra de som brøyter hos oss: Torsdag denne uken er det meldt svært store snømengder i Oslo, mer enn på flere år dersom de mest «optimistiske» varslene slår til. Det er meldt overgang til regn på et eller annet tidspunkt, men om dette skjer midt i snøfallet eller om temperaturøkningen kommer etter, er ikke mulig å si per nå.

Så store snømengder vil bety fremkommelighetsproblemer både på offentlig vei og private plasser. Det vil forsinke vårt arbeid, i tillegg til at måking av så store snømengder er betydelig mer tidkrevende.

Vi har alt av maskiner og mannskap klart, og kommer til å sette i verk snørydding så tidlig som mulig, men heller ikke før noe har falt ned – det er lite poeng i måke 5 cm når det kommer 25 cm til påfølgende timer.

Første runde på dette snøfallet vil gjennomføres natt til torsdag/torsdag formiddag, dersom varselet stemmer. Denne runden vil ikke prioritere finish, men åpning av veier og plasser. Deretter kjører vi ny runde, denne gangen med finish.

Vi skal gjøre alt vi kan for å holde veier og plasser åpne for fremkommelighet, men torsdag kommer til å bli en krevende dag for alle som skal ferdes ute. Fredag morgen burde vi være klare med det aller meste, slik at fremkommelighet igjen er som normalt.

Innkalling til generalforsamling og påmelding

Sakspapirene til årets generalforsamling ligger her: 2021 innkalling genfors MORTENSRUDGRENDA. Papirene er sendt til trykkeri og vil bli distribuert fysisk til alle beboere så snart de er klare.

For å delta på generalforsamlingen må du melde deg på og registrere ditt telefonnummer, eller oppgi at du ønsker stemmeseddel på papir. Dette gjør du her; https://www.mortensrudgrenda.no/pamelding-digital-generalforsamling-2021/

Årsmøtet gjennomføres i løpet av 8 dager og starter 18. mars. Det betyr at i løpet av disse dagene kan man logge inn og avlegge sin stemme. Det er mulig å legge til kommentarer på sakene og endre din stemme frem til møteslutt, men det er ikke mulig å endre forslagene til vedtak etter at møtet har startet

Andre forslag til vedtak
Når årsmøtet starter er alle forslag til vedtak låst, så det kan ikke komme nye forslag underveis. Dette er fordi det er mulig å logge inn og avlegge stemme fra start, og da må alle mulige alternativer være tilgjengelig. Ønsker du å fremme andre forslag enn de som er beskrevet her må de derfor sendes inn før møtet starter. Det kan du gjøre ved å sende til styreleder@mortensrudgrenda.no eller via post til Olasrudveien 91 innen 17. mars.

Valg
Valgkomiteens forslag til de valgene som skal gjøres er vedlagt. Det er IKKE mulig å legge til benkeforslag etter at årsmøtet har startet. Eventuelle benkeforslag må derfor varsles til styreleder@mortensrudgrenda.no eller via post til Olasrudveien 91 innen 17. mars.

Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling til medlemmer i velforeningen

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført digitalt fra 18.-26. mars med samme løsning som ble benyttet i 2020. Gitt en uforutsigbar koronasituasjon anser styret det som fornuftig å planlegge for digitalt møte. Møtet vil bli gjennomført som i fjor, det vil si at det er mulig å delta via digital løsning, eller via papirstemming.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles generalforsamling med innenfor 6 ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 18. Februar. Forslag skal sendes til:

 • Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
 • Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet.

Ingen julegrantenning i år

Den siste uken har styret hatt dialog både med bydelsoverlegen og Oslo kommune rundt mulighetene for å arrangere julegrantenning med de gjeldende koronareguleringene. Bydelsoverlegen ønsker ikke at det er arrangementer som samler folk og Oslo kommune har strenge regler for eventuell gjennomføring. Vi har derfor besluttet at vi ikke kan arrangere julegrantenning i år.

Bydel Søndre Nordstrand er en av de bydelene med høyest smitte den siste tiden og selv om vi nå ser antydning til at dette flater ut er det fortsatt mye smitte i vår bydel. Bydelsoverlegen har ikke sag at vi ikke kan arrangere en julegrantenning, men ønsker det ikke. Dette synes vi er et råd verdt å lytte til.

Arrangementskontoret til Oslo Kommune har informert oss om at en eventuell gjennomføring vil kreve at man har registrering av alle deltagere, inngjerdet område og vakter som sørger for både avstandsregler og at ingen kommer seg inn til området uten å bli registrert.

Julegrantenningen i Mortensrudgrenda er en flott tradisjon. Enkelte av mine bekjente har smilt litt over at vi har korps, kor, prest og julenisse på plass. Oppmøtet fra både voksne og barn viser at dette er populært, og vi har delt ut nærmere hundre godteposer til barna denne dagen. Men 2020 er året der vi ikke får gjort alle de tingene vi ønsker, selv om styret veldig gjerne ville samlet grenda til julegrantenning i år også.

Det vil bli juletre som settes opp i løpet av kommende uke. Vi satser også på kuldegrader som gir skøyteis i vinter, og håper smittesituasjonen bedrer seg så vi får til å samles rundt gode arrangementer på lekeplassen igjen.

-Styreleder

Halloween 2020

Halloween nærmer seg og som alt annet blir det også forskjellig i år. Oslo kommune har laget en plakat med råd. Vi oppfordrer sterkt til at rådene følges av alle i grenda. Husk også at de som har utelysene skrudd av ikke ønsker besøk, og i år kan det være greit å gå forbi hus der det er usikkert om beboere ønsker besøk. Ønsker du at barn skal komme innom kan du gjerne sette ut en lykt eller gjøre noe annet så de forstår at her er de velkomne. Så får barna en fin markering selv om de ikke kan ha store selskap.
Så har styret gjennomført sine vanlige tiltak før Halloween, som inkluderer ekstra beredskap og inspeksjonsrunde fra Sikkerhetsgruppen Nordstrand og vi har snakket med skolene om bevisstgjøring. Ellers vil nok styret som mange andre være ute denne kvelden, så håper vi at det ikke blir noen ubehageligheter.

Get og manglende TV2

Vi har onsdag 17. juni sendt følgende forespørsel til Get:

TV2 er en av kanalene som er beskrevet i avtalen som en del av grunnpakken i vår kollektivavtale, og nå har den vært borte ganske lenge. Det nærmer seg på tide å fakturere beboerne våre og de ønsker naturligvis en prisreduksjon siden en allmennkringkaster mangler fra TV-pakken. Hvilken reduksjon kan dere tilby? 

Slik vi forstår dialogen har man hatt tilbud om å fortsette dagens avtale så ikke kundene ble berørt mens forhandlinger pågikk, men det har man valgt å ikke gjøre. Alternativet med flere poeng for andre kanaler er ikke interessant for alle av våre beboere, da man naturlig nok ønsker å se TV2. Så det bør være enten:

- TV2 tilbake snarest mulig
- Reduksjon i pris
- Økt internetthastighet kostnadsfritt siden flere vil trenge strømming

Det har også vært planlagt at Get gjør en oppfølging med alle beboerne i grenda rundt kollektivavtalen ved at de ringer rundt til alle. Blant annet for å høre rundt dekodere der mange har byttet til Get BoX. Dette vil trolig bli utført i løpet av juni måned så vi oppfordrer beboere som savner TV2 eller har andre utfordringer med Get til å ta dette opp da.