Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling til medlemmer i velforeningen

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført den 22. Mars 2022. Vi planlegger i år for fysisk møte da det antas at smittevernreglene vil tillate dette. Nærmere beskrivelse av gjenomføringen vil bli gitt i innkallingen som kommer senest 14 dager før møtet.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles generalforsamling med innenfor seks ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 22. Februar. Forslag skal sendes til:

 • Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
 • Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet.

Invitasjon til sykkeldag

Endelig kan vi ha det gøy med arrangementer på lekeplassen igjen! Vi inviterer til sykkeldag på lekeplassen lørdag 30. oktober klokken 10:00. Det blir løype på fotballbanen for de minste og en lengre løype for de som vil.

Hvis du har anledning til å bidra som løypevakt er det fint om du sender en epost til styreleder@mortensrudgrenda.no, eller komme bort før arrangementet starter og si fra til en av oss med refleksvest.

Syklene i den lange løypen må ha fungerende bremser foran og bak, og alle må bruke hjelm. Premie til alle som deltar.

Vi starter med registrering klokken 10:00 og planlegger å starte syklingen klokken 10:30, og premieutdeling 11:15.

Velkommen!

Generalforsamlingens forslag om reguleringsendring for utnyttelsesgrad

Vårens generalforsamling vedtok et forslag om at styret skulle kontakte Oslo kommune rundt en revurdering av reguleringsplanens bestemmelser om utnyttelsesgrad i Mortensrudgrenda. Vi har nå fått svar fra Plan og bygningsetaten i Oslo kommune.

Svaret er at endring i utnyttelsesgrad bare kan vedtas gjennom en ny planprosess. Dette er det mulig å fremme både som privatperson og organisasjon, men alle forslag skal utarbeides av fagkyndige. Dette er beskrevet på nettsidene til Plan og bygningsetaten.

Første steg i en slik prosess vil være å bestille et oppstartsmøte. For å kunne gjøre dette ville vi i tilfelle måtte ha en avtale med en fagkyndig for å utarbeide forslag, og det fremgår også fra gebyrforskriften til Plan og bygningsetaten at minstepris for et slik oppstartsmøte koster minst 54 120 kroner.

Vedtektene til Mortensrudgrenda Velforening slår fast at styret ikke kan forplikte velforeningen utover vedtatt budsjett, og det er ikke lagt opp til et budsjett for denne saken. Styret vil derfor ikke gjøre noe videre i saken før en senere generalforsamling vedtar et budsjett for en slik prosess, da dette medfører større kostnader. Det er også slik at et nytt planforslag også må ut på høring og gjennom politisk behandling.

Kompostbinge for deres garasjelag?

Årets generalforsamling behandlet et forslag om kompostbinger og vedtaket ble at dersom det er interesse fra garasjelag om felles prosess rundt dette kan styret bidra i en koordinerende rolle.

Det vil være lagene som selv er ansvarlige for finansiering og vedlikehold av kompostbinger, men styret kan bidra til koordinering og felles ideutveksling dersom flere lag ønsker dette.

Vi ber derfor at garasjelag som ønsker å være med i en slik felles prosess tar kontakt med styret innen 1. juli til styreleder@mortensrudgrenda.no

Innsamling av farlig avfall frem til 13. april

Oslo Kommune har en ordning der de tilbyr borettslag og sameier en innleveringsløsning for farlig avfall. Vi har meldt oss på denne og det er mulig å levere farlig avfall ved gangveien inn til lekeplassen i Olasrudveien frem til 13. april. Det er strenge regler for dette så det skal KUN leveres avfall når en fra styret er til stede for å låse opp kassene der dette skal leveres.

Vi vil være på lekeplassen for å ta imot farlig avfall følgende tider:

 • Torsdag, fredag, mandag og tirsdag fra 18-19
 • Lørdag (tidspunkt kommer)

Vi har tre kasser og det er førstemann til mølla. Hvis du har større mengder og mulighet til å levere dette til Grønmo selv kan du gjerne gjøre det.

Plakat A4 farlig avfall viser hva som kan være farlig avfall, og Leveringsbetingelser farlig avfall viser leveringsbetingelsene. Vi ber dere lese dette før levering og spesielt punkt 1-4 om at avfall skal være pakket i tett emballasje, tydelig merket med innholdet, søl må tørkes opp (så sørg for punkt 1) og at det ikke er lov å sette avfall utenfor beholderen. Hvis det blir satt avfall utenfor beholderen når styret ikke er til stede er det stor sannsynlighet for at dette blir første og siste gang vi tilbyr dette 🙂

For smittevern er det regler om at det ikke er lov å levere avfall om du er i karantene og/eller har påvist koronasmitte. Hansker skal benyttes ved levering og hold 2 meters avstand til oss i styret. Noen ekstra regler:

Noe avfall leveres i gjennomsiktig plastpose:

 • Sparkel, lim og akryl på tube kan legges i samme pose
 • Spraybokser i egen pose
 • Fugeskumspraybokser i egen bose

Det tas ikke imot

 • Smittefarlig avfall
 • Medisiner (kan levers apotek)
 • Lysstoffrør, brannslukkere og gassbeholdere over 500 gram
 • Eksplosiver (f.eks. fyrverkeri)
 • Radioaktivt materiale

Dersom disse reglene ikke overholdes kan Oslo Kommune kreve erstatning av oss. Vi håper dette kan være en nyttig tjeneste og basert på tilbakemeldinger og erfaringer kan vi vurdere å gjøre dette flere ganger.

Innsigelse til innkalling Generalforsamling.

Det har kommet en innsigelse mot innkallingen til generalforsamling og spesifikt behandlingen av forslag 8.B fra Arild Andersson. Det er Arild Andersson som har sendt klagen, og han skriver:

«Nå er det på tide at beboere i Granebakken,Gamle bygdevei og Olasrudveien tar Oslo Kommunes regler om at Mortensrudgrenda skal være et bilfritt område. Mange tun har allerede installert bommer for å holde kjøringen nede. Garasjer blir brukt som søppelbod, mens bilen blir parkert ulovlig ved boligen og kjørt på gang og sykkelvei .Det er laget retningslinjer hvor det skal parkeres og kjøres. Dette er ikke på interne veier og langs husene. Det har vært stor utskifting av beboere.Nye beboere får ikke opplysninger om å bo og kjøre i grenda.Det må lages et rundskriv til allle ,om retningslinjer for kjøring og parkering .Når 110 beboere bryter reglene daglig ,er det på tid at noe bør gjøres.Skrivet fra. Velforeningen som Kongsvik laget er bra, men svært få følger disse.Fra garasjene og parkeringsplassene har hvert tun bekostet bygging av tre meter kjørbar gangvei frem til husene og fellesområdene. Gangveiene er kjøreadkomst for brannbiler og ambulanse.Det er ikke tillatt å etablere parkeringsplass på egen tomt og kjøring på gangvei.Etablering av parkeringsplass vil være søknadspliktig og i strid med gjeldende regler. Det er svært strenge brannforskrifter ,som ikke tillater parkering ved husene, grunnet minimal avstand mellom husene.
La oss følge Oslo Kommunes regler om et bilfritt område i Mortensrudgrenda .Bruk garasjene og parkeringsplasser til det de er laget for.Minimal kjøring på gangveier.»

Styret har i innkallingen som ble sendt ut før generalforsamling informert og hvordan generalforsamlingen vil foregå og at eventuelle alternative forslag til vedtak måtte bli presentert før avstemning startet 18. mars. Vi har mottatt dette fra Arild Andersson i dag og det er ikke mulig å endre forslag til vedtak siden avstemningen nå har startet. Men vi har foreslått at dette kan legges inn under godkjenning av innkalling, og foreslår at dersom generalforsamlingen ønsker at forslag 8.B skal behandles kan de stemme mot innkallingen. For de som allerede har avlagt sin stemme er det mulig å endre denne.

Styret mener at den foreslåtte prosessen har vært godt beskrevet både i innkallingen som er distribuert til alle postkassene, på nettsiden og på facebookgruppen. Konkret til forslaget så har vi svart på flere av punktene til Andersson, og vi mener at det ikke er grunnlag for velforeningen å votere over forslaget slik det er fremstilt. Generalforsamlingen for Mortensrudgrenda Velforening har ingen myndighet til å vedta, endre eller bestemme at man skal respektere en vedtatt reguleringsplan i Oslo Kommune. Den reguleringsplanen gjelder inntil kommunen vedtar en annen. Det er riktig som Andersson skriver at praksisen i Mortensrudgrenda i mange tilfeller er at reguleringsplanen ikke følges. Men det er ikke Mortensrudgrenda Velforening som er tilsynsmyndighet, det er det Oslo Kommune som er. Det er bare Oslo kommune som kan komme med pålegg om endring hvis reguleringsplanen brytes. Derfor har styret i sin innstilling foreslått at saken skal bli tatt til orientering av beboerne, og vi oppfordrer til at reguleringsplanen følges. Styret har ikke ønsket å hindre at dette forslaget kunne fremmes, men mener det ikke har innhold som kan behandles av generalforsamlingen slik det var foreslått.

I teksten over foreslår Andersson å lage et nytt rundskriv fra Mortensrudgrenda Velforening i tillegg til det vi har distribuert årlig i innkallingen. I forslaget som ble sendt inn før generalforsamlingen og som er gjengitt i sin helhet var det ikke tydelig for styret at dette var et konkret forslag, men det var henvist til teksten Johan Kongsvik skrev da han var i styret. Denne teksten er som nevnt i innkallingen vært et fast vedlegg siden 2017.

Dersom generalforsamlingen ønsker å behandle forslaget til Andersson er styrets forslag at man stemmer mot innkallingen, og at det etter generalforsamlingen avsluttes 28. mars arrangeres en ny ekstraordinær generalforsamling der bare denne saken behandles, mens de andre sakene kan vedtas av generalforsamlingen nå siden denne innsigelsen går konkret på en sak. Styreleder vil legge inn denne teksten som en kommentar til saken i løsningen for digitalt årsmøte og legge denne ut på Facebooksiden og hjemmesiden. Vi anbefaler at videre kommentarer legges inn i løsningen for digitalt årsmøte der saksbehandlingen foregår, men ønsket å presentere dette på hjemmeside og facebookside slik at de som har avlagt stemme er informert.