Fjernvarme – om prissetting og plikter

De fleste i grenda har fått fjernvarmeregning nå, og det har vært noen spørsmål om dette på Facebooksiden. Denne artikkelen svarer forhåpentligvis på en del av spørsmålene.

Hafslund Varme og anlegg i husene

Da Mortensrudgrenda i sin tid ble utbygd ble man pålagt av Oslo Kommune å legge inn fjernvarme. På denne tiden var det Oslo Lysverker som var ansvarlig for leveranse av dette, og som nå inngår i Hafslund Varme. Slik installasjonene er i husene våre er deler av utstyret beboerens, og deler er Hafslunds. Litt enkelt forklart er villasentralen, fjernvarmeledningene inn i huset, måleren, varmtvannsberederen, varmeveksler og en del automatikk Hafslunds ansvar og eiendom, mens røranlegg til radiatorer og selve radiatorene er huseiers eiendom. Dette er mer beskrevet her: http://www.mortensrudgrenda.no/dokumenter/OsloLysverker-tekniske_bestemmelser_for_fjernvarme_i_smaahus.pdf

Plikt til bruk av fjernvarme

Et punkt som ofte diskuteres er hvilken plikt vi som beboere har til å benytte fjernvarme. Dette ble tatt opp senest i 2014 da Hafslund økte prisen på fjernvarme (mer om pris under). Da ble det sagt av Hafslund Varme i brev til oss at «Kontraktene dere har med Hafslund Varme har ett års oppsigelsestid, og det er fullt mulig å bruke andre oppvarmingsløsninger i forbindelse med vannbårne anlegg.» Dette betyr med andre ord at det er mulig for beboere å ikke lengre være kunder av Hafslund Varme.

Et viktig spørsmål i dette er om vi har tilknytningsplikt. Dette har blitt tatt opp med Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) og de sier at «NVE er gjort kjent med at sekundærnettene for de aktuelle byggende tilhørende Velforeningen er bygget i 1985/1986, mens Oslo kommune sitt vedtak om tilknytningsplikt i det aktuelle området ble gjort i 1993. NVE antar derfor at Velforeningens bygninger som forsynes med fjernvarme fra Hafslund ikke er underlagt tilknytningsplikt.»

Dermed kan beboere fritt frakoble seg fjernvarme. Leveringsbetingelsene (https://hafnohafslundno.blob.core.windows.net/files/fjernvarme/pdf/leveringsbetingelser_varme.pdf) til Hafslund sier at: «Ved oppsigelse har HV rett, men ikke plikt, til å fjerne installert utstyr og rørledningsnett som ikke lenger brukes. Dersom fjerning av slikt utstyr eller rørledningsnett er nødvendig eller ønskelig for kunden, kan kunden be om at HV fjerner dette for kundens regning.» En slik fjerning vil trolig være kostbar, det samme vil endring til en annen kilde for vannbåren varme (for eksempel varmepumpe med oppvarming av vann) trolig være.

Kan man bruke andre kilder til oppvarming?

Et annet punkt som har vært oppe til diskusjon er om vi som kunder av Hafslund Varme kreve at det ikke benyttes elektronisk boligoppvarming, f.eks. ved fjernvarme. Der sier Hafslund at bruk av varmepumpe er brudd med leveringsbestemmelsene. Jeg antar det her siktes til punkt 20 i leveringsbetingelsene som sier at «Kunde som selv produserer varme eller får den fa andre leverandører, må ha dette med i leveringsavtalen med Hafslund Varme, eller en særskilt skriftlig tillatelse fra Hafslund Varme. Uten slik avtale/tillatelse anses egenproduksjon av varme som kontraktsbrudd.»

Dette spørsmålet ble også stilt til NVE, som svarte at det ikke er gitt eksplisitt adgang til å nekte alternativ forsyning av oppvarming i energiloven, gitt at kunden ikke er under tilknytningsplikt. Siden de samtidig antar at vi ikke er underlagt tilknytningsplikt, er vi usikre på om Hafslunds krav er gyldig eller ikke. Slik vi ser det er det ikke ulike leveringsbetingelser fra Hafslund avhengig av om man er underlagt tilknytningsplikt eller ikke. NVE sier til slutt i sitt brev at uenighet om leveringsvilkår er et privatrettslig område, gitt at vi ikke har tilknytningsplikt.

Pris

Sist, men ikke minst, er pris et av punktene som naturligvis nevnes i anledning fjernvarme. Trolig spesielt i år siden de fleste nok fikk en faktura der Hafslund Varme hadde fakturert for lite i forhold til energiprisen.

Energiloven sier at prisen for fjernvarme ikke skal overstige pris for elektrisk oppvarming, det vil si kombinert pris på strøm og nettleie. Dermed er altså strømprisen med å avgjøre prisen vi betaler for fjernvarme. Vi har for tiden en rabatt på 2% i forhold til gjeldende pris på strøm. Denne rabatten var 5% inntil 2014 og 10% da husene her ble bygget. Uenighet om hvor stor denne prisrabatten skal være vil også være et privatrettslig spørsmål, i følge NVE.

Hafslund Varme fakturerer fjernvarme kvartalsvis og gjør da en justering både for forrige kvartal (etter forbruk og pris) og en antatt pris for neste kvartal (gitt antagelser om forbruk og pris). Vi kan derfor oppleve som vi gjorde nå at prisen på strøm har vært høy, spesielt i november 2016, og at Hafslund derfor har fakturert for lite, og vi ender opp med en høyere regning enn forventet. Gjeldende pris kan man se her: https://www.hafslund.no/fjernvarme/priser_og_vilkaar/2069

 

 

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *