Innsigelse til innkalling Generalforsamling.

Det har kommet en innsigelse mot innkallingen til generalforsamling og spesifikt behandlingen av forslag 8.B fra Arild Andersson. Det er Arild Andersson som har sendt klagen, og han skriver:

«Nå er det på tide at beboere i Granebakken,Gamle bygdevei og Olasrudveien tar Oslo Kommunes regler om at Mortensrudgrenda skal være et bilfritt område. Mange tun har allerede installert bommer for å holde kjøringen nede. Garasjer blir brukt som søppelbod, mens bilen blir parkert ulovlig ved boligen og kjørt på gang og sykkelvei .Det er laget retningslinjer hvor det skal parkeres og kjøres. Dette er ikke på interne veier og langs husene. Det har vært stor utskifting av beboere.Nye beboere får ikke opplysninger om å bo og kjøre i grenda.Det må lages et rundskriv til allle ,om retningslinjer for kjøring og parkering .Når 110 beboere bryter reglene daglig ,er det på tid at noe bør gjøres.Skrivet fra. Velforeningen som Kongsvik laget er bra, men svært få følger disse.Fra garasjene og parkeringsplassene har hvert tun bekostet bygging av tre meter kjørbar gangvei frem til husene og fellesområdene. Gangveiene er kjøreadkomst for brannbiler og ambulanse.Det er ikke tillatt å etablere parkeringsplass på egen tomt og kjøring på gangvei.Etablering av parkeringsplass vil være søknadspliktig og i strid med gjeldende regler. Det er svært strenge brannforskrifter ,som ikke tillater parkering ved husene, grunnet minimal avstand mellom husene.
La oss følge Oslo Kommunes regler om et bilfritt område i Mortensrudgrenda .Bruk garasjene og parkeringsplasser til det de er laget for.Minimal kjøring på gangveier.»

Styret har i innkallingen som ble sendt ut før generalforsamling informert og hvordan generalforsamlingen vil foregå og at eventuelle alternative forslag til vedtak måtte bli presentert før avstemning startet 18. mars. Vi har mottatt dette fra Arild Andersson i dag og det er ikke mulig å endre forslag til vedtak siden avstemningen nå har startet. Men vi har foreslått at dette kan legges inn under godkjenning av innkalling, og foreslår at dersom generalforsamlingen ønsker at forslag 8.B skal behandles kan de stemme mot innkallingen. For de som allerede har avlagt sin stemme er det mulig å endre denne.

Styret mener at den foreslåtte prosessen har vært godt beskrevet både i innkallingen som er distribuert til alle postkassene, på nettsiden og på facebookgruppen. Konkret til forslaget så har vi svart på flere av punktene til Andersson, og vi mener at det ikke er grunnlag for velforeningen å votere over forslaget slik det er fremstilt. Generalforsamlingen for Mortensrudgrenda Velforening har ingen myndighet til å vedta, endre eller bestemme at man skal respektere en vedtatt reguleringsplan i Oslo Kommune. Den reguleringsplanen gjelder inntil kommunen vedtar en annen. Det er riktig som Andersson skriver at praksisen i Mortensrudgrenda i mange tilfeller er at reguleringsplanen ikke følges. Men det er ikke Mortensrudgrenda Velforening som er tilsynsmyndighet, det er det Oslo Kommune som er. Det er bare Oslo kommune som kan komme med pålegg om endring hvis reguleringsplanen brytes. Derfor har styret i sin innstilling foreslått at saken skal bli tatt til orientering av beboerne, og vi oppfordrer til at reguleringsplanen følges. Styret har ikke ønsket å hindre at dette forslaget kunne fremmes, men mener det ikke har innhold som kan behandles av generalforsamlingen slik det var foreslått.

I teksten over foreslår Andersson å lage et nytt rundskriv fra Mortensrudgrenda Velforening i tillegg til det vi har distribuert årlig i innkallingen. I forslaget som ble sendt inn før generalforsamlingen og som er gjengitt i sin helhet var det ikke tydelig for styret at dette var et konkret forslag, men det var henvist til teksten Johan Kongsvik skrev da han var i styret. Denne teksten er som nevnt i innkallingen vært et fast vedlegg siden 2017.

Dersom generalforsamlingen ønsker å behandle forslaget til Andersson er styrets forslag at man stemmer mot innkallingen, og at det etter generalforsamlingen avsluttes 28. mars arrangeres en ny ekstraordinær generalforsamling der bare denne saken behandles, mens de andre sakene kan vedtas av generalforsamlingen nå siden denne innsigelsen går konkret på en sak. Styreleder vil legge inn denne teksten som en kommentar til saken i løsningen for digitalt årsmøte og legge denne ut på Facebooksiden og hjemmesiden. Vi anbefaler at videre kommentarer legges inn i løsningen for digitalt årsmøte der saksbehandlingen foregår, men ønsket å presentere dette på hjemmeside og facebookside slik at de som har avlagt stemme er informert.

Legg igjen en kommentar

Din e-postadresse vil ikke bli publisert. Obligatoriske felt er merket med *