Møte om planprogram

Det var i kveld møte om planprogrammet for Mortensrud på Lofsrud skole. Dette er mine notater fra møtet, og jeg deler de for de som ikke hadde anledning til å være med.

Planprogram forteller hvordan den videre planprosessen skal skje, og hvilke utredninger som skal gjøres. Det brukes også for å legge et rammeverk og noen overordnede føringer for det videre planarbeidet. For mange av delområdene vil det komme nye planer og detaljeringer i den videre prosessen. Det er når disse enkeltplanene vedtas av bystyret at dette blir bindende.

Bydelsutvalgsleder innledet og mener Mortensrud har sakket akterut med tanke på idrettsanlegg, grønne områder og infrastruktur. Det har vært stor usikkerhet knyttet til planer som har vært for området. Området har vært preget av provisoriske anlegg og brakkebygg. De mener det er på tide at Mortensrud får oppgraderinger, og er svært fornøyde med at planprogrammet er i gang.

Tre overordnete målsetninger:
– Flere møteplasser
– Godt bomiljø
– Godt bymiljø (gode offentlige rom)

Mortensrud har den høyeste andelen av barn og unge i hele Oslo. Det har blitt holdt ungdomsworkshop og barnetråkk ved Mortensrud og Stenbråten skole. Dette viser blant annet at mange elever søker seg fra Mortensrud til Stenbråten skole, og ny Mortensrud skole er derfor viktig i dette prosjektet.

Søndre del av området:
Det ønskes å flytte dagens landhockeybane for å frigjøre areal nærme senteret. Nærme sentrum ønskes det å bygge sykehjem, som bør gi fordeler for nærområdet, som for eksempel ved å ha svømmeanlegg. Videre vil man flytte Mortensrud skole nærme idrettsanleggene og lage en skolepark som er åpen også utenom skoletid. Skolen vil da ligge nærme idrettsanleggene og parkområde lages også rundt skolen. Noe areal settes av for fremtidige formål, og rideanlegget anbefales å ligge der den er. Lofsrud går beholdes som i dag.

Mortensrud sentrum
Det anbefales noen flere boliger rundt Mortensrud sentrum. Her legges det opp mulighet for å blant annet ha bibliotek.

BG Syd (lang Stenbråtenveien)
Her planlegger OBOS 220 boliger, og har hatt arbeid parallelt med planprogrammet. Her legges det opp til en turvei gjennom feltet som knytter sammen Stenbråten skole og turveien ned mot Ljanselva.

Nord for Mortensrudveien
Det foreslås utbygging av boliger på felt 16, og småhus på Filadelfiatomten (mellom dagens Gamle Bygdevei og Stenbråten skole). Det planlegges også boliger vest for Gamle Bygdevei der det er næringstomt i dag. På området mellom Stenbråten skole og senter syd settes det av plass for offentlige formål, men i kombinasjon med boliger.
Offentlige rom
Det foreslås en ”bypark nord” mellom Stenbråten skole og dagens T-banestasjon. En Ungdomspark nord for Røde Kors huset vil gi rom for aktiviteter for ungdom (skating, klatring eller lignende). Det planlegges også parkområder rundt nye Mortensrud skole.

Det foreslås et nytt torg der krysset mellom Mortensrudveien og Gamle Bygdevei i dag, og et nytt torg ved Stenbråten skole.

Omlegging av Gamle Bygdevei
Veien foreslås lengre øst enn i dag, for å få bedre forhold for gående til mortensrud sentrum og trafikken går raskere fra E6 til vårt område.

Videre plan og fremdrift
Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) er under utarbeidelse
Planprogram VPOR planlagt oversendt til Bystyret våren 2017
Ny skole og flerbrukshall er førsteprioritet. Ny skole til skolestart i 2020.

Presentasjon av planer for E6 ved Statens Vegvesen
• E6 legges i tunnel under de tettest befolkede områdene mellom Abildsnes og Teisen/ulven
• Kollektivfelt Klemetsrud – Ryen – Bryn
• Sykkelekspressvei Klemetsrud-Ryen (oppgradering av dagens sykkelvei til høyere standard)
• Bedret trafikksikkerhet
• Bedre fremkommelighet for godstrafikk
• Ombygging av Ring 3 Ryen-Bryn-Teisen til urbant utformet hovedvei i by med redusert hastighet

Oppgradering av E6
Utvides med kollektivfelt i begge retninger
Bedrer trafikksikkerheten i kryss/ramper
Nyttsørgående bilfelt mellom ny tunell på Abildsnes til Mortensrud/Klemetsrud
Videreutvikles som ”grønn korridor” mellom Klemetsrud og Ryen
Støyskjermingstiltak

Ombygging av Mortensrudkrysset
Nytt kryss: kun ramper i retning Ryen. Derfor planlegges en lokalvei mot Klemetsrud for de som skal sørover på E6.
Nye bussholdeplasser
Bedre gangadkomster og gang- og sykkelkryssinger, med fler snarveier.
Bedre gangforbindelser mot Mortensrud T-banestasjon.

Sykkelekspressvei mellom Klemetsrud og Ryen
Oppgradering av Vinterveien langs E6 øst til sykkelekspressvei med gul midtlinje. 4 meter sykkelvei med 2.5 meter fortau, Planskilte kryssingen med bilveier.

Gang og sykkelforbindelse langs sørenden av Mortensrudgrenda blir trolig ikke realisert siden det her er for store høydeforskjeller.

Åpent møte om E6-prosjektet på Bryn Skole, Teisenveien 40 Tirsdag den 10. Januar 2017 kl 18.00-20.00

Legges opp til høring av reguleringsforslag i 2019 og vedtak i bystyret i 2020. Tidligst mulige byggestart er i 2022 eller 2023 (dette gjelder for E6)