Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling til medlemmer i velforeningen

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført digitalt fra 18.-26. mars med samme løsning som ble benyttet i 2020. Gitt en uforutsigbar koronasituasjon anser styret det som fornuftig å planlegge for digitalt møte. Møtet vil bli gjennomført som i fjor, det vil si at det er mulig å delta via digital løsning, eller via papirstemming.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles generalforsamling med innenfor 6 ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 18. Februar. Forslag skal sendes til:

  • Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
  • Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet.