Nordstrands blad om felt 16

Styreleder har uttalt seg til Nordstrands blad om den planlagte opplyste «tverrforbindelsen» gjennom viltkorridoren som er mellom felt 16 og Mortensrudgrenda.

Vi er svært skeptiske til at det er planlagt en opplyst tverrforbindelse på 1.2-1.6 meter, og med 2 meter brede åpninger gjennom en viltkorridor. Vårt innspill er at dersom det skal være en forbindelse bør den legges der de fleste går i dag på stien langs gjerdet til Jettegryta barnehage.

Det er også lagt opp til flere små leiligheter i siste utgave av planene for felt 16, noe vi også har uttalt oss sterkt kritisk til.

Hele saken kan leses her

 

 

Gjenstående arbeider etter fiber

Etter fiberleggingen er det noen lag som har behov for å asfaltere hele gaten sin, og vi har fått et tilbud fra OBOS entreprenør for dette. Det var ganske kostbart så vi har innhentet et alternativ tilbud, men det har tatt noe tid. Nå er det til vurdering hos de lagene det gjelder ut denne uken. Entreprenøren til OBOS gir gratis rigg for asfaltering forutsatt at asfaltering og andre oppfølgingspunkter tas samtidig, så derfor har ikke andre ting blitt gjort mens vi har innhentet tilbud. Men vi jobber for at dette nå skal kunne avklares og startes opp så snart som mulig.

For gatelys er planen nå at det skal gjøres grundige undersøkelser og finne eksakte skadesteder i løpet av uke 26 og 27, planleggs utbedring i uke 28 og så utføre dette i uke 29-34.

OBOS og fiberproblemer

På generalforsamlingen og ellers på Facebooksiden vår er det meldt om problemer med fibernettet fra OBOS. Styret har jevnlig kontakt med OBOS og har tydelig gitt beskjed om at leveransen ikke er god nok hittil.

Vi har opplevd problemer som har påvirket hele grenda den 5. februar, 11. mars, 27. mars og igjen nå 29. mars. Vi har TYDELIG gitt beskjed om at dette er en uakseptabel ustabilitet. Det er også etterlyst SMS-varsling til beboere ved slike feil, da dette er et krav i følge kontrakten.

Etter påtrykk fra oss fikk vi før påske en beklagelse fra OBOS for ulempene med ustabilitet og de gir hele grenda en måned gratis internett, som vi vil trekke fra på neste faktura til beboere. Dette var før problemene i påsken, så vi har gitt beskjed om at dette også må kompenseres for.

For de som opplever problemer utenom disse dagene er det viktig at dere tar kontakt med OBOS kundeservice for å få løst problemene. Det kan for eksempel være de må gjøre justeringer på selve fiberkabelen inn til dere, eller det kan være programvareoppdateringer på nettverket som kan gjøre at nettet fungerer slik det skal være; stabilt og med god ytelse.

Parkeringsforbud i Olasrudveien

I anledning parkeringsforbudet i Olasrudveien har vi sendt følgende henvendelse til Oslo kommune ved Bymiljøetaten;

Vi viser til nylig innført parkeringsforbud i Olasrudveien fra snuplassen og i retning Gamle Bygdevei. Vi har bedt om innsyn i saksgrunnlaget og fått dette i sak 2023/62798 som sier at dette er innført grunnet at veibredden er mindre enn 5.5 meter.

Basert på planinnsyn for Oslo kommune ser vi at det er regulert samme veibredde gjennom hele Olasrudveien, også de delene der det fortsatt tillates parkering. Det burde derfor være innenfor reguleringsplanen å tillate parkering fra snuplassen og frem til gangveien til lekeplassen. Om veibredden i praksis er smalere enn regulert kan vel Oslo kommune sørge for at reguleringsplanen følges.

Vi viser til dokument 202019777 – 12 mottatt fra Plan- og bygningsetaten 08.02.2021:

«Plan- og bygningsetaten har mottatt flere henvendelser om ulovlig kjøring på gangveier og etablering av parkeringsplasser i Mortensrudgrenda. Ifølge henvendelsene vi har mottatt har inntil 1/3 av eiendommene i Mortensrudgrenda etablert ulovlige parkeringsplasser på egen eiendom, og benytter gangveiene som kjøreadkomst.

Etablering av parkeringsplasser vil være søknadspliktig og i strid med gjeldende regulering. Etablering av parkeringsplasser nærmere nabogrense enn 1 m er søknadspliktig etter plan- og bygningsloven. En etablering av parkeringsplasser vil også medføre en endret bruk av gangveien til permanente kjøreveier, og vil dermed være i strid med gjeldende regulering.»

Oslo kommune avsluttet denne saken og oppfordret oss til å løse eventuelle utfordringer knyttet til parkering og kjøring på gangveiene internt. Styret i Mortensrudgrenda Velforening ønsker å ivareta grendas bilfrie soner samtidig som det finnes muligheter for parkering til de som har bil.

Av hensyn til trafikksikkerhet ønsker styret i Mortensrudgrenda Velforening at det fortsatt er parkeringsforbud forbi lekeplassen slik det ble innført i 2020. Ved befaringen av området i 2020 ble det ikke påpekt for smal veibredde i den delen av Olasrudveien som nå har fått parkeringsforbud.

At det nå er fjernet flere parkeringsplasser i Olasrudveien og at det ble parkeringsforbud i hele Gamle Bygdevei i 2022 skaper press på de interne veiene i Mortensrudgrenda, som er regulert som bilfrie. For å ivareta respekten for reguleringsplanen i området ber vi derfor om at Oslo kommune sørger for at regulert veibredde på 6 meter ivaretas gjennom Olasrudveien og at parkeringsforbudet fra snuplassen til lekeplassen dermed opphører.

Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling til medlemmer i velforeningen

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir gjennomført den 13. mars.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles generalforsamling innenfor seks ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 14. Februar. Forslag skal sendes til:

Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
Post: leveres i postkassen til Olasrudveien 91
Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut 14 dager før møtet. Etter vedtak på fjorårets generalforsamling er utgangspunktet digital distribusjon. Sakspapirene blir lagt på vår hjemmeside og det sendes ut nyhetsbrev på e-post når de er publisert der. Dersom du ønsker sakspapirene på papir kan du melde fra via skjema på hjemmesiden, e-post eller i postkasse som angitt over (gjelder ikke hvis du allerede har gjort dette).

Byttedag 24. september

Vi i styret synes det er et veldig bra initiativ som blitt lagt opp på Facebookgruppen med en byttedag/loppemarked. Veldig fint med gjenbruk her i grenda. Vi holder av fotballbanen søndag 24 September kl 14-17.

De som ønsker og ha stand tar selv med seg bord eller bruker de som finnes på lekeplassen etter førstemann til mølla prinsippet (men vi oppfordrer til å dele på de bordene som finnes). Du kan selve velge om du vil selge dine ting eller om du vil bytte med noen andre. Det du har med deg til lekeplassen må du ta med deg hjem igjen hvis du ikke får solgt eller byttet det bort.

Vi har ikke gjort dette før og vil evaluere arrangementet i ettertid for å se om dette er noe vi gjentar og om vi må gjøre justeringer.

Ønsker du heller å donere ting til loppemarked uten å selge/bytte det selv oppfordrer vi til å donere til loppemarkedet til Mortensrud skolekorps. De har loppemarked 14. oktober.

Ofte stilte spørsmål om fiber

Det er noen spørsmål som går igjen om fiber og i denne posten vil vi besvare de som sannsynligvis flere har.

Finnes det en informasjonsside fra OBOS?
Du finner den her

Får vi TV fra OBOS? Og hvilken internettleverandør?
TV vil være valgfritt fremover, men det tilbys TV-pakker fra Allente, RiksTV eller Strim for de som ønsker det. Mer info om pakkene ligger hos OBOS.Du finner også mer informasjon om internettleverandører hos OBOS, men det kommer også mer informasjon om dette nærmere oppstart. Det vil bli satt opp en egen nettside for prosjektet der TV kan bestilles.

Obos tv pakkealternativer prøver å vise sammenhengen mellom TV-pakkene. Det kan være feil i listen. Det kan se ut som tilbudet om Allente Standard til 269,- kr er et bra tilbud med tanke på antall kanaler som er tilgjengelig i denne pakken. Du vil være bundet til valg av tv i 12 måneder.

Når skal dere inn i mitt hus?
Det legges inn én fiber til hvert hus. Foreløpig er den trukket frem til husveggen. Plan for installasjon ligger her

Hva skal installeres i huset?
Det blir installert et fibermodem der fiberen går inn i huset og denne vil også være wifi-ruter for trådløst nettverk. Siden vi bor i eneboliger vil det sannsynligvis være behov for forsterkere/mesh-nettverk for å få god dekning på trådløst nettverk i hele huset. Dette avhenger av hvordan akkurat ditt hus er. OBOS tilbyr en mulighet for slikt meshnettverk, men du kan også bestille fra andre. Dette må du sette opp selv og vi oppfordrer beboere til å hjelpe hverandre ved behov, f.eks. ved å dele på facebooksiden vår. Mulighet for bestilling blir når nettsiden for prosjektet kommer i oktober.

Hvorfor fiber? Vi har ingen problemer med nett eller TV-signal?
Det er generalforsamlingen i Mortensrudgrenda Velforening som har vedtatt at vi skal bytte til fibernett. Det er nok flere i grenda som ikke opplever problemer med nett eller tv-signal i dag, men det er også en del som har opplevd problemer i det siste. Siden nettet er 40 år gammelt og teknologiutviklingen har kommet med bedre løsninger ble det i fjor fremmet et forslag om å undersøke mulighetene for fiber. Det ble gjort og vi fikk et tilbud fra OBOS OpenNet som generalforsamlingen har valgt å gå for.

Hva må vi betale for installasjonen og for Internett og TV etterpå?
Det må ikke betales noe for installasjonen. Det vil være en månedlig kostnad per husstand på 250 kr for Internett, som er inkludert for alle i den nye avtalen. TV kommer i tillegg og man kan velge mellom Riks-TV, Allente (tidligere Canal Digital) og Strim.

Når blir gatene feid/vasket?
Det vil bli gjort innen utgangen av september når arbeidene er fullførte.

Hvorfor asfalteres ikke fibersporet?
Det vil etter fiberinstallasjonen være et spor etter der fiberen legges ned. Dette fylles ikke med asfalt fordi da ville ikke asfalten som fylles i bundet seg med asfalten rundt og det vil kunne sprekke opp. Derfor brukes en annen blanding hvor det som er utenfor sporet vil bli slitt bort og det er en strek igjen akkurat der sporet for fiberen er. Eneste måte å skjule dette helt på ville vært en full reasfaltering som ville økt kostnadene for prosjektet, og dermed også oss betydelig.

Må vi ha fiber til mitt hus?
Nei, det er valgfritt å knytte seg til velforeningens kabelnett i følge våre vedtekter. Avtalen med Telia på dagens nett vil ikke bli forlenget etter den går ut, så de neste fem årene er det fiber fra OBOS OpenNet vi tilbyr. Vil du ikke ha fiber må du ordne med Internett og TV selv. Vi anbefaler sterkt å bli med på fiber da installasjonen nå er dekket, og prisen du vil betale for Internett er lav sammenlignet med konkurrerende tilbud. Internetthastigheten fra OBOS vil være 1000/1000 Mbit, noe som er langt raskere enn hva vi har i dag.

Hva er en føringstillatelse?
Siden dere eier huset og tomten selv trengs det en tillatelse for å legge fiber inn til huset. Se mer i denne saken; https://www.mortensrudgrenda.no/2023/05/10/foringstillatelse-for-fiber/. Vi vil gjerne ha inn føringstillatelser innen 10. juni så vi kan planlegge videre og vite om noen absolutt ikke vil ha fiber. Vi har bedt hvert lag om en kontaktperson for å samle hjelpe oss med å samle disse inn, men har du ikke hørt fra din kontaktperson kan du kontakte styreleder@mortensrudgrenda.no for å få dokumentet, eller stikke innom i Olasrudveien 91 så er det mulig å få signert denne der.

Hvem eier fiberkabelen, og hvor lenge skal den ligge der?
Etter vedtektene i Mortensrudgrenda er det velforeningen som forvalter vårt felles kabelnett. Det er dette felles nettet vi nå erstatter så vi vil eie det sammen, slik vi gjør med den store lekeplassen. Vi har nå en avtale med OBOS OpenNet i fem år og etter dette eier vi nettet. Fiberkabelen vil ligge der til vi evt erstatter den med noe annet, enten en ny kabelteknologi eller trådløs teknologi. Fiber vil antageligvis levere de hastighetene vi trenger i mange år og vare i mange år.

Hvordan gjøres installasjonen?
Det vil bli lagt inn en fiberkabel til hvert hus. Denne vil antageligvis bli lagt gjennom hagen i en liten grøft (anslagsvis 25 cm bred og like dyp), men eksakt plassering blir bestemt etter befaring og etter deres ønsker så langt som mulig. Fiberen vil bli avsluttet i ett punkt inne i huset (antageligvis der dere har TV i dag om dere ønsker det) og det blir installert en WiFi-ruter for trådløst nett. Utvidelse av WiFi kan kjøpes fra OBOS Opennet eller dere kan ordne dette selv. Det vil ikke bli et internt nett i huset slik dere typisk har med coax i dag.

Hvordan unngås skade på fiberen når den legges i hagen, ved f.eks. graving?
Etter at fiberen er lagt inn vil det være huseiers ansvar å være forsiktig med graving der fiberen går. Det anbefales å dokumentere dette f.eks. i Boligmappa (boligmappa.no) og informere om dette ved salg av huset. Det vil legges én fiber fra et sentralt punkt inn til hvert hus i grenda, så en skade på fiberen i en hage skal i utgangspunktet ikke påvirke flere. Velforeningen vil få full dokumentasjon på hvor alle fibre går fra OBOS. Fiberen legges i rør frem til husveggen.

Kan fiberkabelen legges i rør vi har fra før? 
Hvis det er plass i eksisterende rør kan dette undersøkes ved befaring. Å trekke ut coax-kabelen som gir Internett i dag for å legge fiberkabel i samme rør er antageligvis ikke mulig da kabler kan sette seg fast i rørene etter hvert. Vi kommer tilbake til mer detaljer om når befaring skjer, men du kan gjerne si fra om det finnes rør inn til ditt hus, så noterer vi oss dette.

Når får vi mer informasjon om befaring, installasjon og oppstartstidspunkt?
Det er gjort befaringer i juni og bygging av stamnettet i grenda er planlagt fra juli til september. I oktober gjøres det installasjon i husene og alle skal ha signal fra OBOS OpenNet til 1. november. Avtalen med Telia er sagt opp fra 1.11.

Fiberen vil bli lagt etter noen hovedregler. Det planlegges å gå langs veiene og at fiberen dermed legges gjennom hagen fra veien og frem til huset. Se tegning lenger opp.

Det anbefales sterkt å abonnere på nyhetsbrev for å få siste nytt. Du finner også informasjon på OBOS OpenNets hjemmesider

Er vi låst til OBOS for alltid nå?
Vi har en bindingstid på 5 år og i denne perioden vil ikke prisen på Internett bli justert. Etter dette eier vi fibernettet selv og kan bytte til en annen leverandør, eller fortsette med OBOS om vi er fornøyde med de.

Hvem kan jeg kontakte ved spørsmål som ikke er besvart her?
Du kan sende en epost til styreleder@mortensrudgrenda.no så svarer vi så raskt vi kan.