Forhåndsvarsel om ordinær generalforsamling til medlemmer i velforeningen

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir den 15. Mars kl 1830 på Stenbråten skole.

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles dette med innenfor 6 ukers frist.

Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 15. Februar. Forslag skal sendes til:
• Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
• Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet.

Dette varselet er også levert ut i postkassene nå i kveld.

Med vennlig hilsen

Helge Rege Gårdsvoll
Styreleder,
Mortensrudgrenda Velforening

Fjernvarme – om prissetting og plikter

De fleste i grenda har fått fjernvarmeregning nå, og det har vært noen spørsmål om dette på Facebooksiden. Denne artikkelen svarer forhåpentligvis på en del av spørsmålene.

Hafslund Varme og anlegg i husene

Da Mortensrudgrenda i sin tid ble utbygd ble man pålagt av Oslo Kommune å legge inn fjernvarme. På denne tiden var det Oslo Lysverker som var ansvarlig for leveranse av dette, og som nå inngår i Hafslund Varme. Slik installasjonene er i husene våre er deler av utstyret beboerens, og deler er Hafslunds. Litt enkelt forklart er villasentralen, fjernvarmeledningene inn i huset, måleren, varmtvannsberederen, varmeveksler og en del automatikk Hafslunds ansvar og eiendom, mens røranlegg til radiatorer og selve radiatorene er huseiers eiendom. Dette er mer beskrevet her: http://www.mortensrudgrenda.no/dokumenter/OsloLysverker-tekniske_bestemmelser_for_fjernvarme_i_smaahus.pdf

Plikt til bruk av fjernvarme

Et punkt som ofte diskuteres er hvilken plikt vi som beboere har til å benytte fjernvarme. Dette ble tatt opp senest i 2014 da Hafslund økte prisen på fjernvarme (mer om pris under). Da ble det sagt av Hafslund Varme i brev til oss at «Kontraktene dere har med Hafslund Varme har ett års oppsigelsestid, og det er fullt mulig å bruke andre oppvarmingsløsninger i forbindelse med vannbårne anlegg.» Dette betyr med andre ord at det er mulig for beboere å ikke lengre være kunder av Hafslund Varme.

Et viktig spørsmål i dette er om vi har tilknytningsplikt. Dette har blitt tatt opp med Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) og de sier at «NVE er gjort kjent med at sekundærnettene for de aktuelle byggende tilhørende Velforeningen er bygget i 1985/1986, mens Oslo kommune sitt vedtak om tilknytningsplikt i det aktuelle området ble gjort i 1993. NVE antar derfor at Velforeningens bygninger som forsynes med fjernvarme fra Hafslund ikke er underlagt tilknytningsplikt.»

Dermed kan beboere fritt frakoble seg fjernvarme. Leveringsbetingelsene (https://hafnohafslundno.blob.core.windows.net/files/fjernvarme/pdf/leveringsbetingelser_varme.pdf) til Hafslund sier at: «Ved oppsigelse har HV rett, men ikke plikt, til å fjerne installert utstyr og rørledningsnett som ikke lenger brukes. Dersom fjerning av slikt utstyr eller rørledningsnett er nødvendig eller ønskelig for kunden, kan kunden be om at HV fjerner dette for kundens regning.» En slik fjerning vil trolig være kostbar, det samme vil endring til en annen kilde for vannbåren varme (for eksempel varmepumpe med oppvarming av vann) trolig være.

Kan man bruke andre kilder til oppvarming?

Et annet punkt som har vært oppe til diskusjon er om vi som kunder av Hafslund Varme kreve at det ikke benyttes elektronisk boligoppvarming, f.eks. ved fjernvarme. Der sier Hafslund at bruk av varmepumpe er brudd med leveringsbestemmelsene. Jeg antar det her siktes til punkt 20 i leveringsbetingelsene som sier at «Kunde som selv produserer varme eller får den fa andre leverandører, må ha dette med i leveringsavtalen med Hafslund Varme, eller en særskilt skriftlig tillatelse fra Hafslund Varme. Uten slik avtale/tillatelse anses egenproduksjon av varme som kontraktsbrudd.»

Dette spørsmålet ble også stilt til NVE, som svarte at det ikke er gitt eksplisitt adgang til å nekte alternativ forsyning av oppvarming i energiloven, gitt at kunden ikke er under tilknytningsplikt. Siden de samtidig antar at vi ikke er underlagt tilknytningsplikt, er vi usikre på om Hafslunds krav er gyldig eller ikke. Slik vi ser det er det ikke ulike leveringsbetingelser fra Hafslund avhengig av om man er underlagt tilknytningsplikt eller ikke. NVE sier til slutt i sitt brev at uenighet om leveringsvilkår er et privatrettslig område, gitt at vi ikke har tilknytningsplikt.

Pris

Sist, men ikke minst, er pris et av punktene som naturligvis nevnes i anledning fjernvarme. Trolig spesielt i år siden de fleste nok fikk en faktura der Hafslund Varme hadde fakturert for lite i forhold til energiprisen.

Energiloven sier at prisen for fjernvarme ikke skal overstige pris for elektrisk oppvarming, det vil si kombinert pris på strøm og nettleie. Dermed er altså strømprisen med å avgjøre prisen vi betaler for fjernvarme. Vi har for tiden en rabatt på 2% i forhold til gjeldende pris på strøm. Denne rabatten var 5% inntil 2014 og 10% da husene her ble bygget. Uenighet om hvor stor denne prisrabatten skal være vil også være et privatrettslig spørsmål, i følge NVE.

Hafslund Varme fakturerer fjernvarme kvartalsvis og gjør da en justering både for forrige kvartal (etter forbruk og pris) og en antatt pris for neste kvartal (gitt antagelser om forbruk og pris). Vi kan derfor oppleve som vi gjorde nå at prisen på strøm har vært høy, spesielt i november 2016, og at Hafslund derfor har fakturert for lite, og vi ender opp med en høyere regning enn forventet. Gjeldende pris kan man se her: https://www.hafslund.no/fjernvarme/priser_og_vilkaar/2069

 

 

Nyttårsaften!

Nyttårsaften nærmer seg og vi regner med at flere også i år vil skyte opp fyrverkeri fra den store lekeplassen. Vi maner til forsiktighet med dette, siden bebyggelsen er nærme.

Vi viser også til reglene som gjelder for fyrverkeri i Oslo kommune, spesifikt at lanterner/kinesiske lykter er forbudt grunnet stor brannfare. Med det tørre været vi har nå og frem mot nyttårsaften må dette respekteres.

Ønsker ellers alle en god feiring!

https://www.oslo.kommune.no/brannvern-ildsted-og-feiing/fyrverkeri/

Møte om planprogram

Det var i kveld møte om planprogrammet for Mortensrud på Lofsrud skole. Dette er mine notater fra møtet, og jeg deler de for de som ikke hadde anledning til å være med.

Planprogram forteller hvordan den videre planprosessen skal skje, og hvilke utredninger som skal gjøres. Det brukes også for å legge et rammeverk og noen overordnede føringer for det videre planarbeidet. For mange av delområdene vil det komme nye planer og detaljeringer i den videre prosessen. Det er når disse enkeltplanene vedtas av bystyret at dette blir bindende.

Bydelsutvalgsleder innledet og mener Mortensrud har sakket akterut med tanke på idrettsanlegg, grønne områder og infrastruktur. Det har vært stor usikkerhet knyttet til planer som har vært for området. Området har vært preget av provisoriske anlegg og brakkebygg. De mener det er på tide at Mortensrud får oppgraderinger, og er svært fornøyde med at planprogrammet er i gang.

Tre overordnete målsetninger:
– Flere møteplasser
– Godt bomiljø
– Godt bymiljø (gode offentlige rom)

Mortensrud har den høyeste andelen av barn og unge i hele Oslo. Det har blitt holdt ungdomsworkshop og barnetråkk ved Mortensrud og Stenbråten skole. Dette viser blant annet at mange elever søker seg fra Mortensrud til Stenbråten skole, og ny Mortensrud skole er derfor viktig i dette prosjektet.

Søndre del av området:
Det ønskes å flytte dagens landhockeybane for å frigjøre areal nærme senteret. Nærme sentrum ønskes det å bygge sykehjem, som bør gi fordeler for nærområdet, som for eksempel ved å ha svømmeanlegg. Videre vil man flytte Mortensrud skole nærme idrettsanleggene og lage en skolepark som er åpen også utenom skoletid. Skolen vil da ligge nærme idrettsanleggene og parkområde lages også rundt skolen. Noe areal settes av for fremtidige formål, og rideanlegget anbefales å ligge der den er. Lofsrud går beholdes som i dag.

Mortensrud sentrum
Det anbefales noen flere boliger rundt Mortensrud sentrum. Her legges det opp mulighet for å blant annet ha bibliotek.

BG Syd (lang Stenbråtenveien)
Her planlegger OBOS 220 boliger, og har hatt arbeid parallelt med planprogrammet. Her legges det opp til en turvei gjennom feltet som knytter sammen Stenbråten skole og turveien ned mot Ljanselva.

Nord for Mortensrudveien
Det foreslås utbygging av boliger på felt 16, og småhus på Filadelfiatomten (mellom dagens Gamle Bygdevei og Stenbråten skole). Det planlegges også boliger vest for Gamle Bygdevei der det er næringstomt i dag. På området mellom Stenbråten skole og senter syd settes det av plass for offentlige formål, men i kombinasjon med boliger.
Offentlige rom
Det foreslås en ”bypark nord” mellom Stenbråten skole og dagens T-banestasjon. En Ungdomspark nord for Røde Kors huset vil gi rom for aktiviteter for ungdom (skating, klatring eller lignende). Det planlegges også parkområder rundt nye Mortensrud skole.

Det foreslås et nytt torg der krysset mellom Mortensrudveien og Gamle Bygdevei i dag, og et nytt torg ved Stenbråten skole.

Omlegging av Gamle Bygdevei
Veien foreslås lengre øst enn i dag, for å få bedre forhold for gående til mortensrud sentrum og trafikken går raskere fra E6 til vårt område.

Videre plan og fremdrift
Veiledende plan for offentlige rom (VPOR) er under utarbeidelse
Planprogram VPOR planlagt oversendt til Bystyret våren 2017
Ny skole og flerbrukshall er førsteprioritet. Ny skole til skolestart i 2020.

Presentasjon av planer for E6 ved Statens Vegvesen
• E6 legges i tunnel under de tettest befolkede områdene mellom Abildsnes og Teisen/ulven
• Kollektivfelt Klemetsrud – Ryen – Bryn
• Sykkelekspressvei Klemetsrud-Ryen (oppgradering av dagens sykkelvei til høyere standard)
• Bedret trafikksikkerhet
• Bedre fremkommelighet for godstrafikk
• Ombygging av Ring 3 Ryen-Bryn-Teisen til urbant utformet hovedvei i by med redusert hastighet

Oppgradering av E6
Utvides med kollektivfelt i begge retninger
Bedrer trafikksikkerheten i kryss/ramper
Nyttsørgående bilfelt mellom ny tunell på Abildsnes til Mortensrud/Klemetsrud
Videreutvikles som ”grønn korridor” mellom Klemetsrud og Ryen
Støyskjermingstiltak

Ombygging av Mortensrudkrysset
Nytt kryss: kun ramper i retning Ryen. Derfor planlegges en lokalvei mot Klemetsrud for de som skal sørover på E6.
Nye bussholdeplasser
Bedre gangadkomster og gang- og sykkelkryssinger, med fler snarveier.
Bedre gangforbindelser mot Mortensrud T-banestasjon.

Sykkelekspressvei mellom Klemetsrud og Ryen
Oppgradering av Vinterveien langs E6 øst til sykkelekspressvei med gul midtlinje. 4 meter sykkelvei med 2.5 meter fortau, Planskilte kryssingen med bilveier.

Gang og sykkelforbindelse langs sørenden av Mortensrudgrenda blir trolig ikke realisert siden det her er for store høydeforskjeller.

Åpent møte om E6-prosjektet på Bryn Skole, Teisenveien 40 Tirsdag den 10. Januar 2017 kl 18.00-20.00

Legges opp til høring av reguleringsforslag i 2019 og vedtak i bystyret i 2020. Tidligst mulige byggestart er i 2022 eller 2023 (dette gjelder for E6)

Renovasjon og problemer med ny leverandør

De fleste har nok fått med seg at det er ny leverandør av renovasjon i Oslo Kommune, og det har gitt store innkjøringsproblemer. De fleste har fått nye hentetider for restavfall og papir, men dette har ikke blitt fulgt.

Det er ulike dager avfall hentes i Mortensrudgrenda så vi gjengir ikke en full liste. For å se når de skal hente avfall hos deg kan du gå inn på denne siden: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/nar-hentes-avfallet/

Dersom avfall ikke hentes oppfordres det om å klage, og da benytte en av metodene beskrevet her: https://www.oslo.kommune.no/avfall-og-gjenvinning/meld-fra-om-manglende-henting/ 

Så håper vi situasjonen bedrer seg snarest.