Ingen julegrantenning i år

Den siste uken har styret hatt dialog både med bydelsoverlegen og Oslo kommune rundt mulighetene for å arrangere julegrantenning med de gjeldende koronareguleringene. Bydelsoverlegen ønsker ikke at det er arrangementer som samler folk og Oslo kommune har strenge regler for eventuell gjennomføring. Vi har derfor besluttet at vi ikke kan arrangere julegrantenning i år.

Bydel Søndre Nordstrand er en av de bydelene med høyest smitte den siste tiden og selv om vi nå ser antydning til at dette flater ut er det fortsatt mye smitte i vår bydel. Bydelsoverlegen har ikke sag at vi ikke kan arrangere en julegrantenning, men ønsker det ikke. Dette synes vi er et råd verdt å lytte til.

Arrangementskontoret til Oslo Kommune har informert oss om at en eventuell gjennomføring vil kreve at man har registrering av alle deltagere, inngjerdet område og vakter som sørger for både avstandsregler og at ingen kommer seg inn til området uten å bli registrert.

Julegrantenningen i Mortensrudgrenda er en flott tradisjon. Enkelte av mine bekjente har smilt litt over at vi har korps, kor, prest og julenisse på plass. Oppmøtet fra både voksne og barn viser at dette er populært, og vi har delt ut nærmere hundre godteposer til barna denne dagen. Men 2020 er året der vi ikke får gjort alle de tingene vi ønsker, selv om styret veldig gjerne ville samlet grenda til julegrantenning i år også.

Det vil bli juletre som settes opp i løpet av kommende uke. Vi satser også på kuldegrader som gir skøyteis i vinter, og håper smittesituasjonen bedrer seg så vi får til å samles rundt gode arrangementer på lekeplassen igjen.

-Styreleder

Halloween 2020

Halloween nærmer seg og som alt annet blir det også forskjellig i år. Oslo kommune har laget en plakat med råd. Vi oppfordrer sterkt til at rådene følges av alle i grenda. Husk også at de som har utelysene skrudd av ikke ønsker besøk, og i år kan det være greit å gå forbi hus der det er usikkert om beboere ønsker besøk. Ønsker du at barn skal komme innom kan du gjerne sette ut en lykt eller gjøre noe annet så de forstår at her er de velkomne. Så får barna en fin markering selv om de ikke kan ha store selskap.
Så har styret gjennomført sine vanlige tiltak før Halloween, som inkluderer ekstra beredskap og inspeksjonsrunde fra Sikkerhetsgruppen Nordstrand og vi har snakket med skolene om bevisstgjøring. Ellers vil nok styret som mange andre være ute denne kvelden, så håper vi at det ikke blir noen ubehageligheter.

Get og manglende TV2

Vi har onsdag 17. juni sendt følgende forespørsel til Get:

TV2 er en av kanalene som er beskrevet i avtalen som en del av grunnpakken i vår kollektivavtale, og nå har den vært borte ganske lenge. Det nærmer seg på tide å fakturere beboerne våre og de ønsker naturligvis en prisreduksjon siden en allmennkringkaster mangler fra TV-pakken. Hvilken reduksjon kan dere tilby? 

Slik vi forstår dialogen har man hatt tilbud om å fortsette dagens avtale så ikke kundene ble berørt mens forhandlinger pågikk, men det har man valgt å ikke gjøre. Alternativet med flere poeng for andre kanaler er ikke interessant for alle av våre beboere, da man naturlig nok ønsker å se TV2. Så det bør være enten:

- TV2 tilbake snarest mulig
- Reduksjon i pris
- Økt internetthastighet kostnadsfritt siden flere vil trenge strømming

Det har også vært planlagt at Get gjør en oppfølging med alle beboerne i grenda rundt kollektivavtalen ved at de ringer rundt til alle. Blant annet for å høre rundt dekodere der mange har byttet til Get BoX. Dette vil trolig bli utført i løpet av juni måned så vi oppfordrer beboere som savner TV2 eller har andre utfordringer med Get til å ta dette opp da.

Innkalling til digital generalforsamling

Siden det er uavklart hvor lenge koronatiltakene vil vare ønsker styret å gjennomføre årets generalforsamling digitalt. Styret velger å innkalle med oppstart for generalforsamling om 2 uker som er innenfor frist for generalforsamling i våre vedtekter.

OBOS har laget en løsning for dette som er gratis å bruke og som har den funksjonaliteten vi trenger, så vi har valgt å benytte oss av denne. Her får vi mulighet til å gjennomføre avstemning og legge inn kommentarer til sakene i løpet av åtte dager. Dette vil fungere slik:

 1. Vi benytter oss av sakslisten fra den planlagte generalforsamlingen, og det behandles ingen nye saker. På baksiden står en opplisting av sakene som skal behandles, med nåværende forslag til vedtak.
 2. Andre forslag til vedtak på sakene må sendes inn til styret innen 15. mai. Dette fordi alle forslag må legges inn i løsningen før generalforsamlingen starter. Forslag kan leveres via epost til styreleder@mortensrudgrenda.no eller via postkasse til styreleder i Olasrudveien 91 (Helge Rege Gårdsvoll). Forslag til vedtak må inkludere navn og adresse på forslagsstiller.
 3. Avstemning vil være mulig i åtte dager med start fra 21. mai klokken 16:00 til 29. mai klokken 18:00. Stemmen din kan endres frem til avslutning. Det vil bli sendt ut informasjon via SMS og/eller e-post. For å utføre dette trenger vi derfor at du fyller inn et skjema på www.mortensrudgrenda.no med navn, adresse, epost og mobiltelefonnummer for å delta.
 4. Hvis du ikke ønsker/kan delta digitalt er det mulig å levere en skriftlig stemme. Den må leveres i postkassen i Olasrudveien 91 innen 29. mai. Papirstemmer vil bli gjennomgått med protokollunderskrivere i etterkant av møtet.

 

Vi ber deg derfor om å gjøre dette innen 15. mai:

Med vennlig hilsen

Styret i Mortensrudgrenda velforening

Saker til behandling med forslag til vedtak

Her beskrives sakslisten og gjeldende forslag i punktlisten under. Kommentarer er i kursiv tekst.

Valg av dirigent og referent utgår gitt digital løsning. Forslag 8.E (Bygdeball) trekkes

Sak 1: Godkjenning av innkalling

 • Godkjennes

Sak 2: Valg av 2 representanter til å underskrive protokollen

 • Kyrre Johansson og Brita Rundhaug Røvær

Sak 3: Årsberetning fra styret

 • Godkjennes

Sak 4: Regnskap med revisors beretning

 • Godkjennes

Sak 5: Forslag 8.A – Mer belysning av den store lekeplassen (fra Erik Luthman, Olasrudveien 52)

 • Styret gis fullmakt til å innhente tilbud og utføre dette innen foreslått budsjett

Sak 6: Forslag 8.B – Sikkerhetsgruppen Nordstrand (fra Arild Andersson, Granebakken 47)

 • Arild Anderssons forslag; kutte ut hele vakttjenesten
 • Styrets forslag; avtalen fortsetter

Sak 7: Forslag 8.C – Get (fra Arild Andersson, Granebakken 47)

 • Arild Anderssons forslag; bes klargjort innen 15. mai
 • Styrets forslag; avtalen fortsetter

Sak 8: Forslag 8.D – bilvrak (fra Arild Andersson, Granebakken 47)

 • Det oppfordres til å fjerne bilvrak fra egen tomt

Sak 9: Budsjett, kontingent og styrehonorar

 • Budsjett, kontingent følger styrets forslag og styrehonorar følger valgkomiteens forslag.

Sak 10: Valg

 1. Styreleder; Helge Rege Gårdsvoll (gjenvalg)
 2. Styremedlemmer; Randi Buckley (gjenvalg), Lotte Baksaas (gjenvalg)
 3. Valgkomite; Katrine Kjøde (gjenvalg)
 4. Revisor; Eivind Grytnes (gjenvalg)

Andre kandidater må sendes inn innen 15. mai. Kandidater må ha sagt ja til å stille for å bli foreslått. Det anbefales å sende inn en liten beskrivelse av kandidaten.

 

Generalforsamlingen utsettes grunnet Coronaviruset

Gitt situasjonen rundt Coronaviruset har styret vedtatt at generalforsamlingen i Mortensrudgrenda utsettes til et senere tidspunkt.

For de enkelte sakene til behandling vil dette skje;

 • Behandling av årsberetning og regnskap utsettes til generalforsamling
 • Det sittende styret er innstilt til gjenvalg og fortsetter inntil videre
 • Forslagene får følgende effekt
  • Forslag 8.A om belysning på lekeplassen vil vi gjennomføre innhenting av anbud hvis dette er mulig. Vi anser det som lite kontroversielt om dette gjennomføres innenfor foreslåtte budsjett men vil avvente hvordan situasjonen utvikler seg.
  • Forslag 8.B om Sikkerhetsgruppen Nordstrand der fortsetter avtalen inntil videre
  • Forslag 8.C om Get der fortsetter avtalen inntil videre
  • Forslag 8.D tas til orientering
  • Forslag 8.E settes på vent. Naturligvis vil ikke en sosial samling være aktuelt så lenge smittefaren er stor. Det samme vil gjelde andre arrangementer som velforeningen arrangerer (dugnad, etc).
 • Budsjett
  • Forslaget til budsjett gjelder. Styret vil vurdere maskinell feiing av veier i tilfelle dugnad utgår
 • Kontingent
  • Kontingent med foreslått beløp faktureres. Eventuelle endringer vil bli reflektert ved kontingentinnkreving i 2021.
 • Styrehonorar
  • Styrehonoraret utbetales som foreslått, men ved eventuell endring vil styremedlemmer betale tilbake. Foreslått honorar er i tråd med vedtekter og valgkomiteens forslag

Ekstraordinær generalforsamling vil bli varslet i postkassene med minimum 1 ukes varsel. Alle forslag vil der bli formelt behandlet. Ellers vil informasjon bli lagt ut på Mortensrudgrenda.no og vår facebookside. Vi anbefaler at alle holder seg oppdaterte på myndighetenes tiltak.

Med vennlig hilsen

Styret i Mortensrudgrenda Velforening

Generalforsamling 2020

Ordinær generalforsamling for Mortensrudgrenda Velforening blir den 19. Mars kl 1830 i menighetssalen ved Mortensrud Kirke. NB! Nytt sted!

 

I henhold til vedtektene forhåndsvarsles dette innenfor 6 ukers frist. Forslag som medlemmene ønsker behandlet på generalforsamlingen skal meldes skriftlig innen fire uker fra møtedato, det vil si innen 20. Februar.
Forslag skal sendes til:
– Epost: styreleder@mortensrudgrenda.no
– Post: Mortensrudgrenda Velforening, Postboks 68 Mortensrud, 1215 Oslo

Forslagene må inneholde beskrivelse av saken og forslagsstillers ønske om vedtak.

Dagsorden og sakspapirer vil bli sendt ut til medlemmene senest 14 dager før møtet.

Get-avtale

Dette innlegg har informasjon om vår avtale med Get. Avtalen har et fellesbeløp som faktureres fra velforeningen to ganger i året (uavhengig av avtalealternativ man benytter) og så kan man kjøpe ekstra tjenester i tillegg.

DETTE ER INKLUDERT I AVTALEN:

1. TV-pakken Start + Bredbånd 50 Mbps. I avtalen er det inkludert trådløst bredbåndsmodem og to stk. valgfrie TV- bokser.

ELLER DU KAN VELGE ETT AV DISSE ALTERNATIVENE:

2. Bredbånd 500 Mbps – ikke TV. Trådløst bredbåndsmodem er inkludert.
3. TV-pakken Familie – ikke bredbånd. I avtalen er det inkludert to stk. valgfrie TV-bokser.

Du kan bestille eller hente utstyr på følgende måte:

 • Kontakte Get Leveransesupport for bestilling på tlf 21 90 60 50 eller via e-post til Leveranse.boligselskap@get.no.
 • Hente utstyr hos en av våre forhandlere. Se oversikt på https://www.get.no/om/forhandlere
 • Bestille via Min Get-appen eller get.no/min-get.

Flexavtale beskrivelse forteller om alternativene vi har sammen med Alt dette får du med Get. Vår spesifikke avtale er beskrevet her; 62329820- Mortensrudgrenda Velforening, f.eks. at vi har 2 valgfrie tvbokser og opptak inkludert for de som velger avtale med TV.